ვებსაიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მედიცინის საერთაშორისო სკოლა

მედიცინის საერთაშორისო სკოლა

მედიცინის სკოლა 2017 წელს ჩამოყალიბდა და ახორციელებს ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს: მედიცინა (ინგლისურენოვანი) და სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი). იგი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს ხარისხიანი განათლება ჯანდაცვის მიმართულებით.

პროგრამა ორიენტირებულია სამედიცინო სფეროში საქმიანობისთვის საჭირო კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფაზე, რაც შესაძლებელია პროგრამის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაძლევის შედეგად მიღწეული ცოდნისა და უნარების სინთეზის საფუძველზე, უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩოთი და მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლით განსაზღვრული დიპლომირებული მედიკოსის კომპეტენციებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. კურიკულუმში დომინირებს ინტეგრირებული სწავლების კომპონენტები.


მედიცინის საერთაშორისო სკოლა

პროგრამები

იხილეთ მეტი

მედიცინა

იხილეთ მეტი

სტომატოლოგია