ალტე უნივერსიტეტი

სამართალი

 • პროგრამის მიმოხილვა
 • პროგრამის სტრუქტურა
 • მიღების წესები
 • დასაქმების შესაძლებლობები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ხშირად დასმული კითხვები
დღეს იურისტები ფართოდ არიან წარმოდგენილნი საჯარო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საკონსულტაციო კომპანიებში, სამართალდამცველ ორგანოებში, სამეცნიერო, განათლების, პოლიტიკისა და ბიზნეს სფეროებში, ადვოკატურაში, ნოტარიუსთა პალატაში, პროკურატურაში, მოსამართლეთა კორპუსში, ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებში და სხვა. საქმიანობის ეს სფერო მრავალი საუკუნის განმავლობაში იყო და არის პრესტიჟული, რაც განპირობებულია როგორც სფეროს აქტუალობით, ისე ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე სამართლის სპეციალისტების მზარდი მოთხოვნით.


პროგრამის მიზანი

ალტე უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ძირითადი პრინციპებისა და ღირებულებების შესახებ საჯარო, სისხლის, კერძო და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით; გამოუმუშაოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისთვის საჭირო ყველა უნარი, როგორებიცაა: ანალიზის, კრიტიკული აზროვნების, პროფესიული ეთიკისა და ღირებულებების დაცვის უნარი.


სწავლის მეთოდები

პროგრამა ხორციელდება სწავლის ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა ლექცია, ახსნა-განმარტება, ანალიზი, გონებრივი იერიში, დისკუსია/დებატები, დედუქციური და ინდუქციური მეთოდები, შემთხვევის ანალიზი, შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი, ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი, შემთხვევის ანალიზი (case study), პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, თანამშრომლობითი სწავლება, ჯგუფური მუშაობა, როლური და სიტუაციური თამაშები, პრეზენტაცია და სხვა.


პროგრამის ძირითადი ასპექტები

პროგრამა გთავაზობთ:

 • საგნების მრავალფეროვან არჩევანს, მათ შორის ისეთ საგნებს, როგორიცაა: კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები, სამართლებრივი წერა, პროფესიული ეთიკა, ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა, საპროცესო უნარები სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში, საკონსტიტუციო სამართალწარმოება, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, საკორპორაციო სამართალი, საბანკო სამართალი, დაზღვევის სამართალი, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი, კრიმინოლოგია და სხვა;
 • იმიტირებულ პროცესებში ჩართულობას;
 • კვლევით პროექტებში ჩართულობას;
 • პრაქტიკის გავლას წამყვან კერძო და საჯარო დაწესებულებებში;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;


სწავლის შედეგები

 • პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებული შეძლებს: განსაზღვროს და კრიტიკულად გაიაზროს სამართლის არსი და სისტემა, შესაბამისი თეორიები და მეთოდები, წყაროები (მათ შორის ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები), სამართლებრივი სისტემების თავისებურებები, საჯარო, სისხლის და კერძო სამართლის ძირითადი ინსტიტუტები, მატერიალური და პროცესუალური ნორმები, პრინციპები, ეროვნული და საერთაშორისო სამართლის თანაფარდობა;
 • აღწეროს უფლების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები, სამართალწარმოების სახეები და პასუხისმგებლობის ზომები;
 • გამოკვეთოს სამართლებრივი პრობლემა და გადაწყვიტოს იგი შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების ანალიზის, სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავების გზით, როგორც ინდივიდუალური, ისე გუნდური პასუხისმგებლობით;
 • შეადგინოს სამართლებრივი შინაარსის დოკუმენტები დადგენილი სტანდარტების გათვალისწინებით, მონაწილეობა მიიღოს სამართალწარმოების პროცესში;
 • ლოგიკური მსჯელობისა და ანალიზის საფუძველზე, ჩამოაყალიბოს სამართლებრივად დასაბუთებული ეთიკური პოზიცია/დასკვნა და მიზნობრივად გადასცეს, შესაბამისი ზეპირი და წერითი ფორმით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;
 • რთული და გაუთვალისწინებელი პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით, სხვადასხვა წყაროდან მოიძიოს და გაანალიზოს სამართლებრივად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და განავითაროს თეზისი;
 • სასამართლო პრაქტიკის, საკანონმდებლო ცვლილებების და სამეცნიერო სიახლეების გაცნობის საფუძველზე განავითაროს საკუთარი ცოდნა;
 • დაიცვას პროფესიული ეთიკის ფარგლები, ადამიანის უფლებები და იმოქმედოს სამართლებრივი ღირებულებების გათვალისწინებით;


სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია წარმატებით გააგრძელოს სწავლა ალტე უნივერსიტეტში მოქმედ სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
კრედიტი / ხანგრძლივობა: 240 კრედიტი / 4 წელი
სწავლების ენა: ქართული


პროგრამის სტრუქტურა: 
სავალდებულო კურსები (საჯარო, კერძო, სისხლის და საერთაშორისო სამართლის)-145 კრედიტი
სავალდებულო-არჩევითი კურსები- 55 კრედიტი
თავისუფალი კურსები- 40 კრედიტი

მიღება ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე და ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად; ასევე, შესაძლოა სტუდენტი ჩაირიცხოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.


ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; ისტორია ან მათემატიკა
ადგილების რაოდენობა: 150
საფასური: 2250 ლარი

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს იურისტის, სამართლის ექსპერტის, სამართლის კონსულტანტის და სხვა მიმართულებით:


 • იურიდიული მომსახურების ორგანიზაციებში;
 • დარგის შესაბამის საჯარო დაწესებულებებში;
 • კერძო სექტორში;
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
 • შესაბამისი პროფილის კვლევით ორგანიზაციებში;

ელ. ფოსტა: law@alte.edu.ge
საკონტაქტო ნომერი: 032 2 40 29 46/48


უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან გასაუბრებისთვის შეგიძლიათ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა

მექნება თუ არა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა? 

ალტე უნივერსიტეტის სამართლის  საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ევროპის, აზიისა და კავკასიის რეგიონში მოქმედი პარტნიორი უნივერსიტეტების მიერ გამოცხადებულ გაცვლით პროგრამებში.  
 • ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ Erasmus+ პროგრამებთან; 
 • ჩვენთან ფუნქციონირებს კონფუცის ინსტიტუტი, რომელიც თითოეულ სტუდენტს აძლევს ჩინური ენის უფასოდ შესწავლისა და ჩინეთში სწავლის 100%-იანი დაფინანსების მიღების  შესაძლებლობას;

დაფინანსების რა შესაძლებლობები აქვთ „ალტე უნივერსიტეტის“ სტუდენტებს?

 • უნივერსიტეტის ფონდის მიერ გაცემული გრანტი;
 • სტიპენდია;

რა შემთხვევაში იღებს სტუდენტი სტიპენდიას?


იმისათვის რომ სტუდენტმა შეძლოს სტიპენდიის აღება, უნდა ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება და აქტიურად უნდა იყოს ჩართული სტუდენტურ კონფერენციებში, უნივერსიტეტის სახელით განხორციელებულ კვლევებში, პროექტებში, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.


რა განსხვავებაა უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ გრანტსა და სტიპენდიას შორის?

 • გრანტი - უნივერსიტეტის მიერ გაცემული გრანტი განსხვავდება სახელმწიფოს მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად გაცემული გრანტისგან და წარმოადგენს დამატებით შესაძლებლობას თითოეული სტუდენტისთვის. გრანტი გაიცემა “უნივერსიტეტის ფონდის” მიერ, რომლის მიზანიც არის ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და საგანმანათლებლო სივრცეში კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა. გრანტის ფარგლებში, თითოეულ სტუდენტს, რომელსაც სასწავლო სემესტრის ბოლოს ექნება GPA 3.5 ან მეტი, სრულად დაუფინანსდება ყოველი მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასური.
 •  სტიპენდია - დეტალები იხილეთ ბმულზე

აკადემიური პერსონალი

სასწავლო კურსი: სამართლებრივი ინგლისური, შრომის სამართალი

გოგა კიკილაშვილი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართლის პროცესი

ალექსანდრე იაშვილი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, სამოხელეო სამართალი

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი

ნინო ნიკოლაიშვილი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფოს წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი, ასისტენტ პროფესორი
სასწავლო კურსი: საპროცესო უნარები ადმინისტრაციულ სამართალში

ალექსანდრე წულაძე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ნანა მჭედლიძე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,უფლებები საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: საპროცესო უნარები სისხლის სამართალში (პრაქტიკული კურსი)

ნათია მოგელაძე

იურიდიული კომპანია "Legal line"-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი

ნიკა ასვანუა

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მრჩეველი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, ასისტენტ პროფესორი
სასწავლო კურსი: შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

დავით იმნაძე

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, ნოტარიუსი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართლის პროცესი

ლაშა ბიწაძე

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბრალდების ეფექტიანი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, ასისტენტ-პროფესორი
სასწავლო კურსი: ევროკავშირის სამართალი

ნინო მიშიძე

ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: ევროკავშირის სამართალი

ნინო ლობჯანიძე

ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართალი

გია მარკოიძე

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის საზღვრის მართვის პოლიტიკის დაგეგმვისა და რისკების შეფასების განყოფილების უფროსი, ასისტენტი
სასწავლო კურსი: საჯარო სამართალი

ნინო შარმანაშვილი

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტი
სასწავლო კურსი: სამოქალაქო სამართალი

ლევან დუნდუა

სს მისო ინტელექსპრესის იურიდიული დეპარტამანეტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართალი

ზურაბი ჭაბაშვილი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი, ასისტენტი
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო საჯარო სამართალი, ჰუმანიტარული სამართალი

ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი

საერთაშორისო ექსპერტი ჰუმანიტარულ სამართალში, პროფესორი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

არჩილ შეყლაშვილი

შსს-ს ევროპოლის ეროვნული განყოფილების უფროსი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: სამოქალაქო სამართალი

შოთა მახათაძე

შპს Nexia TA - ს იურიდიული მომსახურების ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი