ალტე უნივერსიტეტი

საერთაშორისო ურთიერთობები

 • პროგრამის მიმოხილვა
 • პროგრამის სტრუქტურა
 • მიღების წესები
 • დასაქმების შესაძლებლობები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ხშირად დასმული კითხვები
კლიმატური ცვლილება, ეპიდემია, სიღარიბესთან ბრძოლა, საომარი კონფლიქტები და სხვა, ის გამოწვევებია, რომელთა წინაშეც თანამედროვე მსოფლიო დგას და რომელთა გადაჭრისთვისაც დიდი ძალისხმევა არის საჭირო. დღეს მსოფლიოს სჭირდება ის ადამიანები, ვისაც აქვს ამბიცია, რომ მოახდინოს დადებითი გავლენა თანამედროვე გამოწვევებზე. საერთაშორისო ურთიერთობების სწავლა არის საუკეთესო საშუალება სიღრმისეულად გაერკვიო თანამედროვე მსოფლიო გამოწვევებში და ნახო, თუ რა გავლენას ახდენს ეკონომიკა, კულტურა, განათლება და პოლიტიკა საზოგადოებაზე.

ალტე უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების და წამყვანი უნივერსიტეტების (ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლისა - London School of Economic and Political Science და პრინსტონის საჯარო და საერთაშორისო საქმეთა სკოლის - Princeton School of Public and International Affairs) საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებითა და მაღალკვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პრაქტიკოსი ლექტორების მაღალი ჩართულობით.


პროგრამის მიზანი


ალტე უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებებისა და გლობალური პოლიტიკის შესახებ; გამოუმუშაოს გლობალურ პოლიტიკაში არსებულ თანამედროვე აქტუალურ საკითხთა შესწავლისა და პროფესიულ ამოცანათა გადაწყვეტისათვის აუცილებელი უნარები, პრაქტიკული საქმიანობისას დემოკრატიული ღირებულებებისა და კარგი მმართველობის პრინციპების დაცვით მოქმედების, პრობლემატურ საკითხთა გაანალიზებისა და პროფესიული კომუნიკაციის დამყარების უნარი.


სწავლის მეთოდები


პროგრამა ხორციელდება სწავლის ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა ანალიზი, სინთეზი, გონებრივი იერიში, დისკუსია/დებატები, აუდიო-ლინგვო მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დე ბონოს მეთოდი („აზროვნების ექვსი ქუდი“), რესურსების მოძიება, რუკაზე მუშაობა, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, ჯგუფური მუშაობა, წერითი მუშაობა, შებრუნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, ქეისის განხილვა და სხვა.


პროგრამის ძირითადი ასპექტები

პროგრამა გთავაზობთ:
 • საგნების მრავალფეროვან არჩევანს, მათ შორის ისეთ საგნებს, როგორიცაა: ნატო - ევროატლანტიკური სივრცის პოლიტიკური და უსაფრთხოების განზომილებები, ევროპული ინტეგრაცია, საერთაშორისო ურთიერთობების სტრატეგიული ასპექტები, საერთაშორისო კონფლიქტები და სამშვიდობო მისიები, აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა, ევროპის პარტიათა პოლიტიკა, რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, ჩინეთის საგარეო პოლიტიკა, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი-საერთაშორისო ურთიერთობების ანატომია, სეპარატიზმის პრობლემები თანამედროვე მსოფლიოში, დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტი, ტერორიზმი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოლიტიკა, მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა, კრიტიკული აზროვნება და სხვა; 
 • ინგლისური ენის გაძლიერებულ კომპონენტს;
 • სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს და სხვა;
 • პრაქტიკას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში მოქმედ უწყებებსა თუ ორგანიზაციებში;


სწავლის შედეგები

პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებული შეძლებს:
 • იმსჯელოს საერთაშორისო ურთიერთობათა ძირითადი თეორიებისა და კონცეფციების, მიმართულებების, პრინციპების, თანამედროვე გამოწვევების, საერთაშორისო ურთიერთობათა რეგიონული კონტექსტებისა და საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობის შესახებ;
 • ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო აზროვნების ძირითად მიღწევებზე დაყრდნობით, მოახდინოს გლობალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების კლასიფიცირება და განმარტება;
 • პრაქტიკული საქმიანობისას დემოკრატიული ღირებულებებისა და კარგი მმართველობის პრინციპების დაცვით მოქმედებას;
 • პრობლემატურ საკითხთა გაანალიზებასა და პროფესიული კომუნიკაციის დამყარებას;
 • კრიტიკულად გაიაზროს და განმარტოს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი წესრიგის მნიშვნელობა საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში;
 • ღია წყაროების კვლევაზე დაყრდნობით, სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, გაანალიზოს და შეაფასოს საერთაშორისო ურთიერთობათა და მმართველობის სფეროში არსებული მნიშვნელოვანი საკითხები;
 • ეთიკის, ჰუმანურობისა და დემოკრატიული მმართველობის პრინციპების, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების გათვალისწინებით, ჩამოაყალიბოს და დაასაბუთოს საკუთარი პოზიცია სფეროს რთულ, კომპლექსურ საკითხებთან დაკავშირებით; 
 • საერთაშორისო ურთიერთობათა სფეროს საკითხებთან დაკავშირებით, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, დაამყაროს ეფექტიანი კომუნიკაცია მიზნობრივ ჯგუფებთან, კომუნიკაციის ტრადიციული და თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით;


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია წარმატებით გააგრძელოს სწავლა „ალტე უნივერსიტეტში“ მოქმედ ეროვნულ და საერთაშორისო უსაფრთხოების პირველ სამაგისტრო პროგრამაზე საქართველოში.

კურსდამთავრებულისთვის მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
კრედიტი/ხანგრძლივობა: 240 კრედიტი/4 წელი
ენა: ქართული ენა (ცალკეული სასწავლო კურსები ისწავლება ინგლისურ ენაზე)


პროგრამის სტრუქტურა:

 • სავალდებულო კურსები: 139 კრედიტი
 • სავალდებულო-არჩევითი კურსები: 27 კრედიტი
 • თავისუფალი სავალდებულო კურსები: 44 კრედიტი
 • თავისუფალი არჩევითი კურსები: 20 კრედიტი
 • საბაკალავრო ნაშრომი: 10 კრედიტი

მიღება ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე და ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად; ასევე, შესაძლოა, სტუდენტი ჩაირიცხოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.


ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა, ისტორია ან მათემატიკა
ადგილების რაოდენობა: 150
წლიური საფასური: 2250 ლარი

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს დიპლომატის, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტის, საერთაშორისო ანალიტიკოსის, გლობალური პოლიტიკის მკვლევარის, პოლიტიკური რისკის ანალიტიკოსის, საერთაშორისო ბიზნეს კონსულტანტის, სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტის და სხვა მიმართულებით:


 • დარგის შესაბამის საჯარო (საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საელჩოები და სხვა) დაწესებულებებში; 
 • არასამთავრობო ორგანიზაციებში; 
 • საერთაშორისო ორგანიზაციებში;
 • შესაბამისი პროფილის კვლევით ორგანიზაციებში;
 • მასმედიაში;
 • კერძო ორგანიზაციებში;

ელ. ფოსტა: humanities@alte.edu.ge
საკონტაქტო ნომერი: 032 240 29 46/48


უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან გასაუბრებისთვის შეგიძლიათ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა

მექნება თუ არა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა?


ალტე უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ევროპის, აზიისა და კავკასიის რეგიონში მოქმედი პარტნიორი უნივერსიტეტების მიერ გამოცხადებულ გაცვლით პროგრამებში. 

 • ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ Erasmus+-ის პროგრამასთან;
 • ჩვენთან ფუნქციონირებს კონფუცის ინსტიტუტი, რომელიც თითოეულ სტუდენტს აძლევს ჩინური ენის უფასოდ შესწავლისა და ჩინეთში სწავლის 100%-იანი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას;


დაფინანსების რა შესაძლებლობები აქვთ „ალტე უნივერსიტეტის“ სტუდენტებს?


 • უნივერსიტეტის მიერ გაცემული გრანტი; 
 • სტიპენდია;

რა შემთხვევაში იღებს სტუდენტი სტიპენდიას?

იმისათვის რომ სტუდენტმა შეძლოს სტიპენდიის აღება, უნდა ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება და აქტიურად უნდა იყოს ჩართული სტუდენტურ კონფერენციებში, უნივერსიტეტის სახელით განხორციელებულ კვლევებში, პროექტებში, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.


რა განსხვავებაა უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ გრანტსა და სტიპენდიას შორის?


 • გრანტი - უნივერსიტეტის მიერ გაცემული გრანტი განსხვავდება სახელმწიფოს მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად გაცემული გრანტისგან და წარმოადგენს დამატებით შესაძლებლობას თითოეული სტუდენტისთვის. გრანტი გაიცემა “უნივერსიტეტის ფონდის” მიერ, რომლის მიზანიც არის ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და საგანმანათლებლო სივრცეში კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა. გრანტის ფარგლებში, თითოეულ სტუდენტს, რომელსაც სასწავლო სემესტრის ბოლოს ექნება GPA 3.5 ან მეტი, სრულად დაუფინანსდება ყოველი მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასური.
 •  სტიპენდია - დეტალები იხილეთ ბმულზე.

აკადემიური პერსონალი

სასწავლო კურსი: ევროატლანტიკური სივრცის პოლიტიკური და უსაფრთხოების განზომილებები, საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

დავით სიხარულიძე

ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: რუსული ჰიბრიდული მოდელი, რუსული ოკუპაცია (1801-2019)

თეონა აქუბარდია

საქართველოს პარლამენტის წევრი
სასწავლო კურსი: მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა

ნინო ფრუიძე

ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თავმჯდომარე
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ურთიერთობები: თეორიები,კონცეფციები, დისკუსიები

გიგა ლემონჯავა

საგარეო ურთიერთობებისა და გლობალური პოლიტიკის მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

ბათუ ქუთელია

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პროფესორი