ალტე უნივერსიტეტი

კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულენოვანი)

 • პროგრამის მიმოხილვა
 • პროგრამის სტრუქტურა
 • მიღების წესები
 • დასაქმების შესაძლებლობები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ხშირად დასმული კითხვები

თანამედროვე ცხოვრების სწრაფი განვითარება მოითხოვს ყველა სფეროში ტექნოლოგიების ინტეგრირებას, რისთვისაც საჭიროა ტექნოლოგიური და საინჟინრო სფეროების სპეციალისტების აქტიური ჩართულობა. შესაბამისად, კომპიუტერული მეცნიერების სპეციალისტებზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ბაზარზე.


კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი მახასიათებლებია:


 • ინოვაციური სწავლება;
 • მორგებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო დასაქმების ბაზრის საჭიროებებზე;
 • თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების სასწავლო კურსები;
 • მჭიდრო პარტნიორობა პოტენციურ დამსაქმებლებთან.


პროგრამის მიზანი


ალტე უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კურსდამთავრებული, რომელიც პროგრამის ფარგლებში მიღებული კომპიუტერული მეცნიერების თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, შეძლებს არსებული პროგრამული პროდუქტების ანალიზსა და განვითარებას ან ახალი პროგრამული გადაწყვეტილებების შექმნას სხვადასხვა სფეროს ამოცანებისთვის, თანამედროვე სტანდარტებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით, პროფესიული ეთიკის გათვალისწინებით.


სწავლის მეთოდები


პროგრამა ხორციელდება სწავლის ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსია, ახსნა-განმარტება, პრეზენტაცია, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, პრაქტიკული მეცადინეობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), ინდუქციურ-დედუქციური მეთოდები, ანალიზის მეთოდი, სინთეზის მეთოდი, ლაბორატორიული მეცადინეობა, როლური თამაშები, სწავლება სიმულატორების გამოყენებით, სწავლება კეთებით (Learn by doing) და სხვა.


სწავლის შედეგები


პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი:

 • განსაზღვრავს კომპიუტერული მეცნიერებების ფუნდამენტური ცოდნის არეების ძირითად საკითხებს;
 • აღწერს უშუალოდ კომპიუტერული მეცნიერებების და მისი გამოყენებით სხვა სფეროს პროექტების განხორციელებისათვის აუცილებელ პროგრამულ და ტექნიკურ საშუალებებს;
 • განიხილავს კომპიუტერული მეცნიერებების ამოცანების/პროექტების განხორციელება-დანერგვასთან დაკავშირებულ ალგორითმებს და შეუსაბამებს სათანადო პროგრამულ საშუალებებს;
 • კომპიუტერული მეცნიერებების სხვადასხვა ამოცანის/პროექტის შემუშავების/ განვითარების/დანერგვის პროცესში განსაზღვრავს და აკავშირებს დამკვეთისა და მომხმარებლის ინტერესებს;
 • გეგმავს, ქმნის და აანალიზებს კომპიუტერულ მეცნიერებებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც შეესაბამება წინასწარ განსაზღვრულ მოთხოვნებს და დარგობრივ სტანდარტებს;
 • შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია სხვადასხვა პროფესიულ კონტექსტში;
 • პროფესიული საქმიანობისას, იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს ეთიკური და სამართლებრივი პრინციპების საფუძველზე
 • შეუძლია გუნდური მუშაობა და მცირე გუნდის მართვა კომპიუტერული მეცნიერებების გადაწყვეტილებების შემუშავება-განვითარების პროცესში;
 • განსაზღვრავს ინდივიდუალურ სასწავლო საჭიროებებს, შეუძლია სწავლის შემდეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელება და გეგმავს საკუთარ განვითარებას პროფესიულ სფეროში.


პროგრამის ძირითადი ასპექტები


პროგრამა შემუშავებულია საერთაშორისო ABET და ACM სტანდარტებისა და საქართველოს ICT დარგობრივი მახასიათებლის გათვალისწინებით.


პროგრამა გთავაზობთ:


 • თანამედროვე სასწავლო მასალებზე დაფუძნებულ სასწავლო კურსებს: ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები, ტექ მეწარმეობა, გრაფიკული დიზაინი, კომპიუტერული ქსელები, ქსელური სისტემების მართვა, არასტრუქტურიზებული მონაცემთა ბაზები, მობილური აპლიკაციების შემუშავება, სისტემური პროგრამირება, მანქანური სწავლება, მონაცემთა ანალიზი, შესავალი კიბერუსაფრთხოებაში, მონაცემთა ინჟინერია, IoT - ჭკვიანი სისტემები, UI/UX დიზაინი, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია, DevOps და სხვა;
 • პროექტებზე დაფუძნებულ სწავლებას: გარდა კურსების დიდი ნაწილისა, რომელიც ითვალისწინებს პროექტების შესრულებას, სტუდენტი ასრულებს ორ დამოუკიდებელ პროექტს, სადაც გუნდთან ერთად შეიმუშავებს პროგრამულ პროდუქტს, რომელთა იდეების შექმნაში ჩართული იქნებიან პარტნიორი ორგანიზაციები: მოამზადებენ საპროექტო დოკუმენტაციას, ააგებენ მუშა პროტოტიპს, პრაქტიკაში გამოიყენებენ დარგში მიღებულ ცოდნას და გამოცდილებას;
 • სპეციალობის არჩევით მოდულებს: Angular, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები, ციფრული სიგნალების დამუშავება, თამაშების შექმნა, iOS პროგრამირება, ბუნებრივი ენის დამუშავება, პარალელური გამოთვლები, ჭკვიანი კონტრაქტები, პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების ავტომატიზაცია, პროდუქტის დიზაინი, ღრუბლოვანი გამოთვლები, პროგრამირების ენა C#, მართვის საინფორმაციო სისტემები;
 • ბიზნეს იდეის განვითარებისა და განხორციელების რეალურ შესაძლებლობას უნივერსიტეტში არსებული Start-up გარაჟის საშუალებით; 
 • პროგრამის პარტნიორ ორგანიზაციებთან მჭიდრო კავშირსა და მათი მხარდაჭერით ინდივიდუალური/ჯგუფური პროექტების განხორციელებას: აპლიკაციების შექმნა, IoT ტექნოლოგიების გამოყენებით სისტემების შექმნა; მცირე პროგრამული სისტემების შექმნა, სისტემების ინტერგრაცია და ტესტირება, მცირე და საშუალო ზომის ქსელის დაპროექტება და სხვა;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;
 • კვლევებში ჩართულობას;
 • ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის პროექტებში მონაწილეობას.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კომპიუტერული მეცნიერების ბაკალავრი


კრედიტი/ხანგრძლივობა: 240 კრედიტი/4 წელი

სწავლების ენა: ქართული


პროგრამის სტრუქტურა


 • ზოგადი განათლების თავისუფალი კომპონენტები - 50 კრედიტი;
 • ძირითადი სწავლის სფეროს კურსები - 190 კრედიტი (მათ შორის, 35 კრედიტი არჩევითი სასწავლო კურსები).

საქართველოს მოქალაქეებისთვის პროგრამაზე მიღება ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე და ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად.


ჩასაბარებელი საგნები: ქართული ენა და ლიტერატურა; ინგლისური ენა; მათემატიკა/ფიზიკა.


ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტს მოუწევს ინგლისური ენის კომპეტენციის 50%+1 ფლობის დადასტურება.


მისაღები ადგილების რაოდენობა: 30


წლიური საფასური ქართველი სტუდენტებისთვის: 2 250 ლარი

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული პროფესიული კარიერის განვითარებას შეძლებს შემდეგ სფეროებში:


 • პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა;
 • ვებ პროგრამირება და სერვისები;
 • ჭკვიანი სისტემები და ნივთების ინტერნეტი; 
 • მობილური აპლიკაციების პროგრამირება;
 • IT პროექტების მართვა;
 • ტექნიკის კვლევა და განვითარება;
 • მონაცემთა ანალიზი და ინჟინერია;
 • ხელოვნური ინტელექტის სისტემები;
 • კიბერუსაფრთხოება.


პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს დასაქმდეს:


 • მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებში;
 • ტექნოლოგიურ სტარტაპებში;
 • ლაბორატორიებში;
 • ნებისმიერ კომპანიაში, რომელსაც სჭირდება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერა-განვითარება ან მონაცემთა ანალიზი; 
 • მოკლევადიან პროექტებში ფრილანსერად პროგრამული პროდუქტების შექმნა-განვითარების მიმართულებით.


ასევე, ყველა კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლის გაგრძელება მაგისტრატურის საფეხურზე.

ელ.ფოსტა: ITschool@alte.edu.ge

საკონტაქტო ნომერი: 032 240 29 46/48


უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან გასაუბრებისთვის, შეგიძლიათ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

მექნება თუ არა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა?  

ალტე უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ევროპის, აზიისა და კავკასიის რეგიონში მოქმედი პარტნიორი უნივერსიტეტების მიერ გამოცხადებულ გაცვლით პროგრამებში. 

 • ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ Erasmus+ პროგრამებთან; 
 • ჩვენთან ფუნქციონირებს კონფუცის ინსტიტუტი, რომელიც თითოეულ სტუდენტს აძლევს ჩინური ენის უფასოდ შესწავლისა და ჩინეთში სწავლის 100%-იანი დაფინანსების მიღების  შესაძლებლობას;

დაფინანსების რა შესაძლებლობები აქვთ „ალტე უნივერსიტეტის“ სტუდენტებს?

 • უნივერსიტეტის ფონდის მიერ გაცემული გრანტი;
 • სტიპენდია;

რა შემთხვევაში იღებს სტუდენტი სტიპენდიას?

იმისათვის რომ სტუდენტმა შეძლოს სტიპენდიის აღება, უნდა ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება და აქტიურად უნდა იყოს ჩართული სტუდენტურ კონფერენციებში, უნივერსიტეტის სახელით განხორციელებულ კვლევებში, პროექტებში, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.

რა განსხვავებაა უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ გრანტსა და სტიპენდიას შორის?

 • გრანტი - უნივერსიტეტის მიერ გაცემული გრანტი განსხვავდება სახელმწიფოს მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად გაცემული გრანტისგან და წარმოადგენს დამატებით შესაძლებლობას თითოეული სტუდენტისთვის. გრანტი გაიცემა “უნივერსიტეტის ფონდის” მიერ, რომლის მიზანიც არის ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და საგანმანათლებლო სივრცეში კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა. გრანტის ფარგლებში, თითოეულ სტუდენტს, რომელსაც სასწავლო სემესტრის ბოლოს ექნება GPA 3.5 ან მეტი, სრულად დაუფინანსდება ყოველი მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასური.
 • სტიპენდია - დეტალები იხილეთ ბმულზე

პროგრამის კურიკულუმი:

აკადემიური პერსონალი

სასწავლო კურსი: ქსელური სისტემების მართვა; ვებ დეველოპმენტის შესავალი; სისტემური ადმინისტრირების საფუძვლები

ნანი არაბული

საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სკოლის დეკანი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: რელაციური მონაცემთა ბაზების შესავალი; ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება

გრიგოლ თანიაშვილი

თიბისი ბანკის მონაცემთა ბაზების დეველოპერი; ე.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერი; ასისტენტ-პროფესორი
სასწავლო კურსი: მობილური აპლიკაციის დეველოპმენტი; iOS პროგრამირება

ნიკოლოზ კაციტაძე

Senior Android and IOS developer; ასისტენტ-პროფესორი
სასწავლო კურსი: მონაცემთა ანალიზი

გიგა კიკორია

სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის უფროსი სპეციალისტი; ასისტენტ-პროფესორი
სასწავლო კურსი: პროგრამირების ენა C#; ოპერაციული სისტემები; კომპიუტერის არქიტექტურა

ლაშა ნოზაძე

ასისტენტ-პროფესორი
სასწავლო კურსი: გამოთვლადობის თეორია; პარალელური გამოთვლები; თამაშების შექმნა

ნანა დიხამინჯია

ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის დირექტორი; პროფესორი
სასწავლო კურსი: კომპიუტერის არქიტექტურა; ციფრული სიგნალების დამუშავება; Angular

სალომე ონიანი

ტექნოლოგიური პროგრამების განვითარების კოორდინატორი; ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები; ჭკვიანი კონტრაქტები

ანანია დევსურაშვილი

Betsson Group-ის Product owner Scrum Master, Agile Coach, ასისტენტ-პროფესორი