ალტე უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა

 • პროგრამის მიმოხილვა
 • პროგრამის სტრუქტურა
 • მიღების წესები
 • დასაქმების შესაძლებლობები
 • საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ხშირად დასმული კითხვები
თანამედროვე ბიზნესში სულ უფრო მზარდია მოთხოვნა ისეთ სპეციალისტებზე, რომლებსაც აუცილებელ თეორიულ ცოდნასთან ერთად აქვთ გლობალურ ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების ანალიზის უნარი, შეუძლიათ ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება სწრაფად ცვალებად გარემოში, აქვთ განვითარებული ემოციური ინტელექტი, არიან ლიდერები და ეფექტიანად მუშაობენ გუნდში, აქვთ შემოქმედებითი აზროვნების უნარი და თავისუფლად შეუძლიათ ნავიგაცია ციფრულ სამყაროში.

პროგრამის მიზანი

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ცოდნა და გამოუმუშაოს საჭირო უნარ-ჩვევები ანტრეპრენერობის, ლიდერობის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სტრატეგიის შემუშავების, მარკეტინგის, ფინანსების და სხვა მიმართულებით; მოამზადოს მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული კრეატიული აზროვნებისა და მუხტის მქონე გლობალურად კონკურენტუნარიანი ბაკალავრები, რომლებიც გაზრდიან ან გააფართოებენ საკუთარ ან სხვის ბიზნესს და შექმნიან დამატებით ღირებულებას, როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის და მსოფლიოსთვის.

სწავლის მეთოდები

პროგრამა ხორციელდება სწავლის ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა ლექცია, ვერბალური, წერითი, ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის მეთოდები, სიტუაციური თამაშები, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, დისკუსია/დებატები, დემონსტრირების მეთოდი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, გონებრივი იერიშის მეთოდი, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), პრაქტიკული მეცადინეობა, კვლევითი ხასიათის პროექტ(ებ)ში მონაწილეობა და სხვა.

პროგრამის ძირითადი ასპექტები

პროგრამა გთავაზობთ:
 • საგნების მრავალფეროვან არჩევანს, მათ შორის ისეთ საგნებს, როგორიცაა ანტრეპრენერობა, მიკრო/მაკრო ეკონომიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ფინანსები, პროექტების მართვა, ლიდერობა, ადამიანური რესურსების მართვა, კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) და მდგრადობა, წარმატების ფსიქოლოგია, საჯარო გამოსვლის ტექნიკა, გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა, სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები, ინვესტიციების საფუძვლები, სოციალური მედია, მარკეტინგი, კონფლიქტის მართვის ფსიქოლოგია, დიზაინ აზროვნება, მეტყველება და და სხვა;
 • სპეციალობის არჩევით მოდულებს ფინანსებში, მარკეტინგში, მენეჯმენტში, ანტრეპრენერობაში;
 • ბიზნეს იდეის განვითარებისა და განხორციელების რეალურ შესაძლებლობას უნივერსიტეტში არსებული Start-up გარაჟის საშუალებით;
 • პრაქტიკის გავლას წამყვან ორგანიზაციებში;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;
 • კვლევებში ჩართულობას;

სწავლის შედეგები


პროგრამის დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებული შეძლებს:

 • შეაფასოს ბიზნესის შიდა და გარე გარემო, დასახოს შიდა ორგანიზაციული, ფინანსური და მარკეტინგული გეგმები სფეროში არსებული თეორიებისა და საუკეთესო პრაქტიკების ჭრილში;
 • დაინახოს და გაანალიზოს ბიზნესისა და ეკონომიკის გამოწვევები და არსებული შესაძლებლობები;
 • მოახდინოს ახალი იდეების გენერაცია, გადაწყვიტოს რეალური ბიზნეს ამოცანები; შექმნას, გაზარდოს და გააფართოოს საკუთარი ან სხვისი ბიზნესი;
 • ეფექტურად ჩამოაყალიბოს და გადმოსცეს აზრი წერითი და ზეპირი კომუნიკაციისთვის კონტექსტის შესაფერისი ტექნოლოგიების გამოყენებით;
 • ეფექტიანად იმუშაოს გუნდში: გამოავლინოს მოქნილობა, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სამუშაოს კეთილგონიერ დაგეგმვასა და გადანაწილებაში; მოახდინოს გავლენა გუნდის წევრებზე როგორც ლიდერმა და განივითაროს ემოციური ინტელექტი;
 • ემპათიურად მიუდგეს გუნდის წევრების საჭიროებებს და დაეხმაროს მათ საერთო მიზნის მიღწევაში;
 • პატივი სცეს სხვის აზრს; იაზროვნოს კრიტიკულად: არგუმენტირებისას გამოიყენოს ინფორმაცია, მონაცემები, ფაქტები და გადამოწმებული წყაროები, რეაგირებამდე მოახდინოს ფაქტების გადამოწმება;
 • გაიაზროს ბიზნესის გლობალური და სოციალური კონტექსტი და იმოქმედოს ეთიკურად და მაღალი პასუხისმგებლობით;


ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია წარმატებით გააგრძელოს სწავლა ალტე უნივერსიტეტში მოქმედ ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

კრედიტი/ხანგრძლივობა: 240 კრედიტი/4 წელი

სწავლების ენა: ქართული


პროგრამის სტრუქტურა

 • სპეციალობის სავალდებულო კურსები: 105 კრედიტი
 • სპეციალობის არჩევითი კურსები: 70 კრედიტი
 • თავისუფალი კურსები: 15 კრედიტი
 • საუნივერსიტეტო სავალდებულო კურსები: 50 კრედიტი

მიღება ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე და ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად; ასევე, შესაძლოა, სტუდენტი ჩაირიცხოს ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე.


ჩასაბარებელი საგნები ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; ისტორია ან მათემატიკა;
მისაღები ადგილების რაოდენობა: 150
წლიური საფასური: 2250 ლარი

ალტე უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებული შეძლებს წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი ან დასაქმდეს სხვადასხვა დაწყებითი ან შუალედური რგოლის მენეჯერულ პოზიციებზე:


 • კერძო ორგანიზაციებში;

 • საჯარო ორგანიზაციებში;

 • Საერთაშორისო ორგანიზაციებში;

 • ფინანსურ სექტორში;

 • Აუდიტორულ და საკონსულტაციო ორგანიზაციებში;


ელ. ფოსტა: business@alte.edu.ge
საკონტაქტო ნომერი: 032 240 29 46/48


უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან გასაუბრებისთვის შეგიძლიათ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა. 


მექნება თუ არა გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შესაძლებლობა?

ალტე უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ევროპის, აზიისა და კავკასიის რეგიონში მოქმედი პარტნიორი უნივერსიტეტების მიერ გამოცხადებულ გაცვლით პროგრამებში.
 • ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ Erasmus+-ის პროგრამასთან;
 • ჩვენთან ფუნქციონირებს კონფუცის ინსტიტუტი, რომელიც თითოეულ სტუდენტს აძლევს ჩინური ენის უფასოდ შესწავლისა და ჩინეთში სწავლის 100%-იანი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობას;

დაფინანსების რა შესაძლებლობები აქვთ „ალტე უნივერსიტეტის“ სტუდენტებს?

 • უნივერსიტეტის მიერ გაცემული გრანტი;
 • სტიპენდია;

რა შემთხვევაში იღებს სტუდენტი სტიპენდიას?


იმისათვის რომ სტუდენტმა შეძლოს სტიპენდიის მიღება, უნდა ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება და აქტიურად უნდა იყოს ჩართული სტუდენტურ კონფერენციებში, უნივერსიტეტის სახელით განხორციელებულ კვლევებში, პროექტებში, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში.


რა განსხვავებაა უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ გრანტსა და სტიპენდიას შორის?

 • გრანტი - უნივერსიტეტის მიერ გაცემული გრანტი განსხვავდება სახელმწიფოს მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად გაცემული გრანტისგან და წარმოადგენს დამატებით შესაძლებლობას თითოეული სტუდენტისთვის. გრანტი გაიცემა “უნივერსიტეტის ფონდის” მიერ, რომლის მიზანიც არის ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და საგანმანათლებლო სივრცეში კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა. გრანტის ფარგლებში, თითოეულ სტუდენტს, რომელსაც სასწავლო სემესტრის ბოლოს ექნება GPA 3.5 ან მეტი, სრულად დაუფინანსდება ყოველი მომდევნო სემესტრის სწავლის საფასური.
 • სტიპენდია - დეტალები იხილეთ ბმულზე.

აკადემიური პერსონალი

სასწავლო კურსი: გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა 1, გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა 2

ვასილ რევიშვილი

Thales Investments-ის მმართველი პარტნიორი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: პროდუქტის დიზაინი, ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა

თორნიკე მათითაშვილი

Philip Morris International-ის ინოვაციურ მიდგომებზე მუშაობის სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: ლიდერობა

ნანა მიქაშავიძე

კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა

ლიკა გოდერძიშვილი

ACT-ის პორტფოლიო ლიდი, სენიორ კონსულტანტი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: ორგანიზაციული ქცევა

ანნა კარდანახიშვილი

ევექსის ჰოსპიტლების ტრენერი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: მარკეტინგის საფუძვლები, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

ნათია მეფარიშვილი

მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ექსპერტი,"ევროკავშირი საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები, პროექტების მართვა (ინგლისურენოვანი)

მაია გუნცაძე

საერთაშორისო განვითარების პროგრამების მრჩეველი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: ბიზნესის სამართალი

გოგა კიკილაშვილი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა - დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: ფინანსური დერივატივები

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: ლიდერობა

ნანუკა მჟავანაძე

M-group-ის ბიზნეს განვითარების დირექტორი, მოწვეული ლექტორი