ვებსაიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სწავლა და ფინანსური დახმარება

სტიპენდია
აკადემიური სტიპენდია ყოველ სასწავლო წლის ბოლოს (გაზაფხულის სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა) გაიცემა.

სასწავლო წლის (ორი სემესტრი) შედეგების გათვალისწინებით, შერჩევის საფუძველზე სტიპენდია არ გაიცემა:
ა)ბაკალავრიატის სწავლების დამამთავრებელი სემესტრის სტუდენტზე;
ბ)სტუდენტზე, რომელსაც უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე გავლილი აქვს ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამისთვის განსაზღვრულ პერიოდზე მეტი;
გ)მიმდინარე სემესტრში მობილობით გადმოსულ სტუდენტზე;
დ)მიმდინარე სემესტრში სტატუს აღდგენილ სტუდენტზე;
ე)სტიპენდიის დანიშვნის მომენტისთვის სხვა სტიპენდიის/საუნივერსიტეტო დაფინანსების მქონე სტუდენტზე;
ვ)სტიპენდიატზე, რომელიც სემესტრის განმავლობაში შეიჩერებს/შეიწყვეტს სტუდენტის სტატუსს ან უხეშად დაარღვევს უნივერსიტეტის დებულებას /შინაგანაწესს.
ზ)სტუდენტზე, რომელიც შრომითი ხელშეკრულებით ან სხვა სახელშეკრულებო ურთიერთობით დაკავშირებულია უნივერსიტეტთან. სტიპენდიატთა სიაში ასეთი პირის მოხვედრის შემთხვევაში, მის ადგილს იკავებს რეიტინგით შემდეგი სტუდენტი.

სტიპენდიატობის კანდიდატს სასწავლო წლის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს:
ა)აკადემიური დავალიანება (საგანში შეფასება F ან FX) ;
ბ)უნივერსიტეტის წინაშე ფინანსური დავალიანება და გადახდის გრაფიკის დარღვევა. საგანში კრედიტი მოპოვებული დამატებითი გამოცდით ( გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სტუდენტს სურს გაიუმჯობესოს საბოლოო ქულა).

აკადემიური სტიპენდიის მინიჭების პროცედურა და კრიტერიუმები:
ა)სასტიპენდიო ანგარიში ეხსნება უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს.
ბ)სტუდენტი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სასწავლო წლის ბოლოს აკუმულირებულ სტიპენდიას მიიღებს.
გ)აკადემიური სტიპენდიით დაფინანსებისათვის კანდიდატების შერჩევას ახორციელებს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭო (შემდგომში ,,სკოლის საბჭო“).
დ)გადაწყვეტილებას სტიპენდიის გაცემის შესახებ, სკოლის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, იღებს რექტორი.

სკოლის საბჭო აკადემიური სტიპენდიის და ფინანსებისათვის ბაკალავრიატის შესარჩევ კანდიდატთა რეიტინგის გაანგარიშებისას მხედველობაში იღებს შემდეგ კრიტერიუმებს:
მაღალი აკადემიური მოსწრება ყველა საგანში შეფასება A (95 -100)(არცერთი B) -5 ქულა;
ყველა საგანში შეფასება A (91 -100) (არცერთი B) -4 ქულა;
ყველა საგანში შეფასება A (91 -100) (B-არაუმეტეს 1) -2 ქულა;
მონაწილეობა კონფერენციებში/უნივერსიტეტის სახელით განხორციელებულ კვლევებში/ პროექტებში (1 ქულა);
მონაწილეობა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში (0,5 ქულა);
მონაწილეობა სტუდენტური თვითმმართველობის საქმიანობაში (0,5 ქულა).

სტიპენდიის ოდენობა სარეიტინგო ქულების მიხედვით, შემდეგია:
სტიპენდიაწელიწადში 2000 ლარი (დარიცხული) -მინიმალურისარეიტინგოქულა - 7:
სტიპენდიაწელიწადში 1000 ლარი (დარიცხული)- მინიმალურისარეიტინგოქულა - 6:
სტიპენდიაწელიწადში 600 ლარი (დარიცხული)-მინიმალურისარეიტინგოქულა - 4:

სოციალური სტიპენდია ენიშნებათ სოციალურად დაუცველებსა და მატერიალურად შეჭირვებულებს,რომელიც გაიცემა სასწავლო წლის ბოლოს, ერთჯერადად. სკოლის საბჭოს/სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის წარდგინების საფუძველზე ალტე უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით განსაზღვრავს სოციალური სტიპენდიის ოდენობას და სტიპენდიატებს.

ალტე უნივერსიტეტში მოქმედებს ასევე სხვა სახის წახალისებები, რომლის დროსაც რექტორი თავისი ინიციატივით ან სტუდენტ(ებ)ის თხოვნის საფუძველზე ახორციელებს სხვადასხვა სახის ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებებს, რომლებიც ემსახურება სტუდენტური ცხოვრების გაუმჯობესებას.