ალტე უნივერსიტეტი

მმართველი გუნდი

დირექტორთა საბჭო ალტე უნივერსიტეტის მართვის უმაღლესი ორგანოა, რომლის შემადგენლობაშიც თანამდებობრივად შედის: პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, უნივერსიტეტის ყველა დეპარტამენტის დირექტორი და ყველა სკოლის დეკანი. მისი თავმჯდომარეა - პრეზიდენტი. დირექტორთა საბჭოს უფლებამოსილებები, მათ შორის საბჭოსა და მის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები, სხდომების მომზადებისა და ჩატარების წესები, განსაზღვრულია ალტე უნივერსიტეტის დებულებით, რომლის ახალი რედაქცია დამტკიცდა სენატის მიერ, 2021 წლის 9 ნოემბრის კრების ოქმით. ამავე ოქმის საფუძველზე, 2021 წლის 9 ნოემბრიდან, დირექტორთა საბჭომ ჩაანაცვლა სენატი და განაგრძობს აქტიურ ფუნქციონირებას.

დირექტორთა საბჭოს უფლებამოსილებაა დაამტკიცოს უნივერსიტეტის სამოქმედო და სტრატეგიული გეგმები, დაამტკიცოს უნივერსიტეტის ბიუჯეტი და წლიური ანგარიში. დირექტორთა საბჭო ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის დებულებით მასზე მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
რამაზ კუკულაძე
იხილეთ მეტი

რამაზ კუკულაძე

პრეზიდენტი
ანი ამირანაშვილი
იხილეთ მეტი

ანი ამირანაშვილი

მარკეტინგისა და PR დეპარტამენტის დირექტორი
ნანა დიხამინჯია
იხილეთ მეტი

ნანა დიხამინჯია

ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის დირექტორი
ნანი არაბული
იხილეთ მეტი

ნანი არაბული

საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სკოლის დეკანი
თინათინ ორველაშვილი
იხილეთ მეტი

თინათინ ორველაშვილი

ადამიანური კაპიტალის მართვისა და სტუდენტთა წარმატების დეპარტამენტის დირექტორი
ქეთევან ჩახნაშვილი
იხილეთ მეტი

ქეთევან ჩახნაშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი
ნათია ნასრაშვილი
იხილეთ მეტი

ნათია ნასრაშვილი

ბიზნესის სკოლის დეკანი
ქეთევან ცხადაძე
იხილეთ მეტი

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი
გიორგი კობერიძე
იხილეთ მეტი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი