ვებსაიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მაგისტრებისთვის

მაგისტრებისთვის

„ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც 12 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს 4 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 15-მდე აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.


2022 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მსურველები შეირჩევიან მხოლოდ ერთი ტიპის ტესტით. ტესტი კვლავ შედგენილი იქნება 4 ნაწილისგან: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა.
 საერთო სამაგისტრო გამოცდის გზამკვლევი იხ. https://naec.ge/#/ge/post/1364


სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერი პროფესიის მქონე ადამიანს, რომელიც საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს საგამოცდო ტესტის 4 ნაწილიდან რომელიმე 3-ში მაინც. ამასთან, ალტე უნივერსიტეტი არ აწესებს კომპეტენციის უფრო მაღალ ზღვარს ტესტის რომელიმე ნაწილში და არ განსაზღვრავს კონკრეტულად რომელ 3 ნაწილში უნდა იქნეს გადალახული ზღვარი.


გასათვალისწინებელია, რომ სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის წინაპირობას წარმოადგენს სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ქონა.


ჩარიცხვის პროცესში უნივერსიტეტი ბარიერგადალახულ აპლიკანტებს სამაგისტრო პროგრამაზე რიცხავს მხოლოდ მის მიერ დანიშნული გამოცდების შედეგების მიხედვით. მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა საერთო სამაგისტრო გამოცდა, უნივერსიტეტს მომართავს განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:


პირადობის მოწმობის ასლი
ავტობიოგრაფია (CV)
ფერადი ფოტოსურათი 1 ცალი, ზომით 3 X 4 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია დისკზე
სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)
დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად დიპლომის დანართი (ასლი).


სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად მაგისტრანტობის კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს შიდასაუნივერისტეტო გამოცდები. გამოცდა სპეციალობაში ტარდება გასაუბრების სახით, სადაც მოწმდება კანდიდატის კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების უნარი, მისი პიროვნული უნარ-ჩვევები, ხოლო რეგულირებადი სპეციალობების შემთხვევაში მოწმდება ასევე დარგის ცოდნა. გამოცდა ინგლისურ ენაში ტარდება ტესტირების ფორმით და კონკურსანტმა უნდა დაადასტუროს ენის ცოდნა B2 დონეზე.

სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა

სამართლი

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება

მიიღე ამომწურავი ინფორმაცია

თუ ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებს, ვერ იპოვე ვებ-გვერდზე, მოგვწერე და  მიიღე დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის წარმომადგენლისგან.