ალტე უნივერსიტეტი

ეთიკის კოდექსი
ალტე უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები
ალტე უნივერისტეტის დებულება