Alte university- ალტეს უნივერსიტეტი

კარიერა

ალტე უნივერსიტეტი მაქსიმალურად ორიენტირებულია ადამიანებს მისცეს კარიერული განვითარების უწყვეტი შესაძლებლობები.