ალტე უნივერსიტეტი

საბაკალავრო პროგრამაზე მიღება


ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად. აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, რეგისტრაციას გაივლის ალტე უნივერსიტეტის პორტალზე - https://alte1.ini.ge/online-register/bachelor


რეგისტრაციის ვადები:


ალტე უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის (როგორც პირველი, ასევე მეორე სემესტრიდან ზემოთ) რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ.


პირველსემესტრელებისთვის:


 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (დოკუმენტაციის წარდგენა; სწავლის საფასურის დაფარვა სტუდენტის ინდივიდუალური გრაფიკის შესაბამისად): 2-5 სექტემბერი.

  * გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ 2 სექტემბერს, ონლაინ რეგისტრაცია დაიწყება 12:00 სთ-იდან. 

 • აკადემიური რეგისტრაცია (საგნების არჩევა): 6-8 სექტემბერი

*სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადაა 5 სექტემბერი.
 

მეორე და მაღალი სემესტრელებისთვის:


 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (სწავლის საფასურის დაფარვა სტუდენტის ინდივიდუალური გრაფიკის შესაბამისად): 29 აგვისტო - 1 სექტემბერი
 • აკადემიური რეგისტრაცია (საგნების არჩევა): 6-8 სექტემბერი

რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


 • განცხადება (ატვირთულია უნივერსიტეტის პორტალზე)
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ან პროფესიული განათლების დიპლომი (დედანი)
 • ფოტო-სურათი (3x4)
 • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის) არასრულწლოვანი პირველკურსელის შემთხვევაში, მშობლის პირადობის მოწმობა ან მეურვის პირადობის მოწმობა.

*სტუდენტმა, რომელმაც ონლაინ გაიარა რეგისტრაცია, უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტების (ატესტატი და ფოტო-სურათი დისკზე) ორიგინალი ვერსიები არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა.


აბიტურიენტმა ყველა საჭირო დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოს ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის განსაზღვრულ ვადებში. სხვა შემთხვევაში, ის ვერ მოხვდება პრეზიდენტისბრძანებაში და ვერ მოიპოვებს სტუდენტის სტატუსს. აღნიშნული სტატუსის მოსაპოვებლადაბიტურიენტმა უნივერსიტეტს უნდა მიმართოს განაცხადით პრეზიდენტის ერთიანი აქტის გამოცემიდან მომდევნო წლის ივნისამდე.


გაითვალისწინეთამ გზით აბიტურიენტის ჩარიცხვა გამორიცხავს მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გამოყენების შესაძლებლობას.

გაეცანით სწავლის საფასურის გადახდის წესს.

ჩვენი პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ფსიქოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ქართულენოვანი)