ალტე უნივერსიტეტი

მობილობის წესები

2022 - 2023  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა ალტე უნივერსიტეტში დასრულდა. 


სტუდენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობის უფლება, განაცხადით უნდა მიმართონ ალტე უნივერსიტეტს, მიმდინარე წლის 12 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით.

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია, როგორც ადგილზე ისე ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: n.sepashvili@alte.edu.ge


*განაცხადი (დანართი 1) იხილეთ გვერდის ბოლოს.


აუცილებელია, რომ მობილობის მსურველი სტუდენტი გაეცნოს კრედიტების აღიარების შესახებ მომზადებულ დასკვნას (რომელიც 20 სექტემბერს, 18:00 სთ-მდე გადმოგეგზავნებათ) და ხელმოწერით დაადასტუროს თანხმობა ალტე უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის თაობაზე.


ჩარიცხვისთვის საჭირო დოკუმენტებია:


  • განცხადება უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე (გთხოვთ იხ.დანართი გვერდის ბოლოს)
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
  • ატესტატი / დიპლომი (ასლი)
  • სტუდენტის სასწავლო ბარათი
  • მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
  • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
  • წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)


ჩარიცხვის შემდეგ წარსადგენი დოკუმენტები:


  • ატესტატი (დედანი) / დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  • 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4


პროგრამები და მისაღები ადგილები:საბაკალავრო და ერთსაფეხურიანი სამედიცინო პროგრამა

პროგრამის დასახელება

ადგილები

პროგრამის სტანდარტული ფასი

ბიზნესის ადმინისტრირება

30

3950

საერთაშორისო ურთიერთობები

25

3500

ტურიზმი

20

3500

ინგლისური ფილოლოგია

0

2450

ჟურნალისტიკა

20

2950

სამართალი

40

2950

სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი)

10

4950

ფსიქოლოგია154950

სამაგისტრო პროგრამები

პროგრამის დასახელება

ადგილები

პროგრამის სტანდარტული ფასი

ბიზნესის ადმინისტრირება

10

7000

სამართალი

30

2950

ეროვნული და საერთაშორისო
უსაფრთხოება

20

4500