ვებსაიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამაგისტრო პროგრამები

„ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც 12 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს 4 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 15-მდე აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.

სამართლის სკოლაში ხორციელდება სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, რომლებიც ორიენტირებულია სტუდენტთა საფუძვლიანი თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაზე. სწავლების პროცესში დიდი ყურადღება ეთმობა თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს იმიტირებული სასამართლო დარბაზი. ასევე, მოქმედებს სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრი, რომელიც ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებზე. ამასთან, სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა სხვადასხვა ორგანიზაციასთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე პრაქტიკული ცოდნა გაიღრმავოს; უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი, რათა სტუდენტები სრულყოფილად დაეუფლონ იურიდიულ განათლებას და მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების ოპტიმალური რეალიზაცია, რაშიც თქვენ ხელს შეგიწყობთ გამოიმუშავოთ კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური უნარი, პრობლემის გადაწყვეტის სხვადასხვა გზები და რაც მთავარია დაგხვდებათ ის გარემო, რაც მნიშვნელოვანია სტუდენტის თავისუფალი განვითარებისათვის.

ბიზნესის სკოლა მსოფლიოში აპრობირებული მოწინავე გამოცდილების გაზიარებითა და ეროვნული თავისებურებების მაქსიმალური გათვალისწინებით ემსახურება მაღალპროფესიონალი კადრების მომზადებას.
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში აყალიბებენ მართვის სფეროში დივერსიფიცირებული ცოდნის სპეციალისტებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათი დასაქმების შესაძლებლობებს.
ბიზნესის სკოლაში მოქმედი სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკის კომპონენტის გაღრმავებაზე და პროფესიული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი სწავლის მეთოდების გამოყენებაზე. აღსანიშნავია, რომ სკოლის სტუდენტები პროფესიულ პრაქტიკას გადიან კვალიფიციური სპეციალისტების ხელმძღვანელობით, სხვადასხვა საჯარო და კერძო სტრუქტურებში, რომლებიც მათი პოტენციური დამსაქმებლები არიან.
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ცოდნასა და გამოცდილებას ჩვენი სტუდენტები იღებენ დასავლეთის უნივერსიტეტებში არსებული ანალოგიური პროგრამების გაზიარებით და ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტებიდან მოწვეული უცხოელი პროფესორებისაგან. ჩვენი ძლიერი მხარეა კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება, მოწინავე საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება, საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მობილობის ხელშეწყობა.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მოქმედებს სამაგისტრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური კადრების მომზადება შემდეგი მიმართულებით: სამაგისტრო საფეხური ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების პროგრამა.
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ფუნქციონირებს კონფუცის ინსტიტუტი“, რომელიც სტუდენტებს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას დაეუფლონ ჩინურ ენას და სწავლა განაგრძონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის უნივერსიტეტებში.

ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა

სამართლი

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება