ალტე უნივერსიტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

„ალტე უნივერსიტეტი“ აერთიანებს 5 სკოლას: ბიზნესის სკოლა,საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სკოლას, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.

ბიზნესის სკოლა აერთიანებს ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამებს.

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ცოდნა და გამოუმუშაოს საჭირო უნარ-ჩვევები ანტრეპრენერობის, ლიდერობის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სტრატეგიის შემუშავების, მარკეტინგის, ფინანსების და სხვა მიმართულებით,ასევე მოამზადოს მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული კრეატიული აზროვნებისა და მუხტის მქონე გლობალურად კონკურენტუნარიანი ბაკალავრები.

ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ტურიზმის ინდუსტრიაში მოღვაწე გლობალურად კონკურენტული და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების (ბაკალავრების) მომზადებაზე, რომელთაც ექნებათ „მოგზაურობა, ტურიზმისა და დასვენების“ სფეროში წარმატებული საქმიანობისათვის აუცილებელი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და კომპეტენციები, რის შედეგადაც სტუდენტები შეძლებენ ტურიზმის სფეროში სიახლეების დანერგვასა და ქვეყანაში მისი განვითარების ხელშეწყობას.

ბიზნესისა და ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამები სტუდენტებს სთავაზობენ:
 • ანტრეპრენერობის სპეციფიკის შესწავლას პირველივე სემესტრიდან;
 • Start-up გარაჟში იდეების გენერირებისა და საკუთარი ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობას;
 • სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მოქმედებს საბაკალავრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით: საერთაშორისო ურთიერთობები, ჟურნალისტიკა, ინგლისური ფილოლოგია და ფსიქოლოგია.

ალტე უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების და წამყვანი უნივერსიტეტების (ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლისა - London School of Economic and Political Science და პრინსტონის საჯარო და საერთაშორისო საქმეთა სკოლის - Princeton School of Public and International Affairs) საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებითა და მაღალკვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პრაქტიკოსი ლექტორების მაღალი ჩართულობით.
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებებისა და გლობალური პოლიტიკის შესახებ; გამოუმუშაოს გლობალურ პოლიტიკაში არსებულ თანამედროვე აქტუალურ საკითხთა შესწავლისა და პროფესიულ ამოცანათა გადაწყვეტისათვის აუცილებელი უნარები.

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ჟურნალისტიკის არსის, მედიის ძირითადი პრინციპებისა და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების შესახებ,გამოუმუშაოს ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის, ობიექტური და მიუკერძოებელი შეფასების, კრიტიკული გააზრების, კვლევისა და ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარები.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, გამოუმუშაოს სტუდენტს ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენებისა და სპეციალობით საქმიანობისთვის სხვა აუცილებელი უნარები.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამები სტუდენტს სთავაზობს:
 • ინგლისური ენის გაძლიერებულ კომპონენტს;
 • სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს და სხვა;
 • პრაქტიკას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში მოქმედ უწყებებსა თუ ორგანიზაციებში;

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ძირითადი პრინციპებისა და ღირებულებების შესახებ საჯარო, სისხლის, კერძო და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით; გამოუმუშაოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისთვის საჭირო ყველა უნარი, როგორებიცაა: ანალიზის, კრიტიკული აზროვნების, პროფესიული ეთიკისა და ღირებულებების დაცვის უნარი.

სამართლის პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს:
 • იმიტირებულ პროცესებში ჩართულობას;
 • კვლევით პროექტებში ჩართულობას; 
 • პრაქტიკის გავლას წამყვან კერძო და საჯარო დაწესებულებებში;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;

უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი, რათა სტუდენტები სრულყოფილად დაეუფლონ მათ მიერ შერჩეულ პროფესიას, მიიღონ ხარისხიანი განათლება და იყვნენ კონკურენტუნარიანები, როგორც ადგილობრივ,ასევე საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე.

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ფსიქოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ქართულენოვანი)

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი აკადემიური პერსონალი
ქეთევან ცხადაძე

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი
გიორგი კობერიძე

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
ქეთევან ჩახნაშვილი

ქეთევან ჩახნაშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი
მარიამ ოსაძე

მარიამ ოსაძე

სამართლის სკოლის მენეჯერი
ნანი არაბული
სასწავლო კურსი: ქსელური სისტემების მართვა; ვებ დეველოპმენტის შესავალი; სისტემური ადმინისტრირების საფუძვლები

ნანი არაბული

საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სკოლის დეკანი, პროფესორი
თეონა ასათიანი

თეონა ასათიანი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის მენეჯერი
ლიკა წითელაური

ლიკა წითელაური

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის მენეჯერი
ნათია ნასრაშვილი

ნათია ნასრაშვილი

ბიზნესის სკოლის დეკანი
ნანა ჭანტურია

ნანა ჭანტურია

ბიზნეს სკოლის დეკანის მოადგილე
სალომე ჭარბაძე

სალომე ჭარბაძე

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის მენეჯერი
გიორგი კობერიძე
სასწავლო კურსი: ევროატლანტიკური სივრცის პოლიტიკური და უსაფრთხოების განზომილებები, საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მოწვეული ლექტორი
დავით სიხარულიძე
სასწავლო კურსი: შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

დავით სიხარულიძე

ასოცირებული პროფესორი
თეონა აქუბარდია
სასწავლო კურსი: რუსული ჰიბრიდული მოდელი, რუსული ოკუპაცია (1801-2019)

თეონა აქუბარდია

საქართველოს პარლამენტის წევრი
ნინო ფრუიძე
სასწავლო კურსი: მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა

ნინო ფრუიძე

ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თავმჯდომარე
გიგა ლემონჯავა
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ურთიერთობები: თეორიები,კონცეფციები, დისკუსიები

გიგა ლემონჯავა

საგარეო ურთიერთობებისა და გლობალური პოლიტიკის მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი
ბათუ ქუთელია
სასწავლო კურსი: საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

ბათუ ქუთელია

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პროფესორი
ლელა მაჩაიძე
სასწავლო კურსი: პროექტის მართვა

ლელა მაჩაიძე

პროექტის მართვის პროფესიონალი, ბიზნეს ქოუჩი, მოწვეული ლექტორი
ანნა კარდანახიშვილი
სასწავლო კურსი: კონფლიქტის მართვის ფსიქოლოგია

ანნა კარდანახიშვილი

ევექსი ჰოსპიტლების ტრენერი, ასოცირებული პროფესორი
თამარ შუბლაძე
სასწავლო კურსი: რეკრუტირება

თამარ შუბლაძე

პირველი არხის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
ალექსანდრე ჭელიძე
სასწავლო კურსი: ორგანიზაციისა და მართვის ფსიქოლოგია

ალექსანდრე ჭელიძე

სს ჯი-ი-სი-ს ბიზნეს კონსულტანტი, ასისტენტ პროფესორი
გიორგი ხუროშვილი
სასწავლო კურსი: ფილოსოფიის საფუძვლები

გიორგი ხუროშვილი

ფილოსოფიის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი
ლიკა მერაბიშვილი
სასწავლო კურსი: განვითარების ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია

ლიკა მერაბიშვილი

ფსიქოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი, განათლებისა და განვითარების სივრცის დირექტორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი
ნინო ქიტოშვილი
სასწავლო კურსი: ფსიქოლოგიის საფუძვლები I, II, იურიდიული ფსიქოლოგია

ნინო ქიტოშვილი

ასისტენტ - პროფესორი
მაია მინაშვილი
სასწავლო კურსი: ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები, კლინიკური ფსიქოლოგიის შესავალი

მაია მინაშვილი

მოწვეული ლექტორი
ვასილ რევიშვილი
სასწავლო კურსი: გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა 1, გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა 2

ვასილ რევიშვილი

Thales Investments-ის მმართველი პარტნიორი, პროფესორი
თორნიკე მათითაშვილი
სასწავლო კურსი: პროდუქტის დიზაინი, ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა

თორნიკე მათითაშვილი

Philip Morris International-ის ინოვაციურ მიდგომებზე მუშაობის სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი
ნანა მიქაშავიძე
სასწავლო კურსი: ლიდერობა

ნანა მიქაშავიძე

კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი
ლიკა გოდერძიშვილი
სასწავლო კურსი: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა

ლიკა გოდერძიშვილი

ACT-ის პორტფოლიო ლიდი, სენიორ კონსულტანტი, მოწვეული ლექტორი
ანნა კარდანახიშვილი
სასწავლო კურსი: ორგანიზაციული ქცევა

ანნა კარდანახიშვილი

ევექსის ჰოსპიტლების ტრენერი, მოწვეული ლექტორი
ნათია მეფარიშვილი
სასწავლო კურსი: მარკეტინგის საფუძვლები, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

ნათია მეფარიშვილი

მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ექსპერტი,"ევროკავშირი საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
მაია გუნცაძე
სასწავლო კურსი: სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები, პროექტების მართვა (ინგლისურენოვანი)

მაია გუნცაძე

საერთაშორისო განვითარების პროგრამების მრჩეველი, პროფესორი
გოგა კიკილაშვილი
სასწავლო კურსი: ბიზნესის სამართალი

გოგა კიკილაშვილი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა - დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი
მარიამ მეღვინეთუხუცესი
სასწავლო კურსი: ფინანსური დერივატივები

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, მოწვეული ლექტორი
გოგა კიკილაშვილი
სასწავლო კურსი: სამართლებრივი ინგლისური, შრომის სამართალი

გოგა კიკილაშვილი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ცხადაძე
სასწავლო კურსი: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, სამოხელეო სამართალი

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნანა მჭედლიძე
სასწავლო კურსი: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ნანა მჭედლიძე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,უფლებები საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
ნათია მოგელაძე
სასწავლო კურსი: საპროცესო უნარები სისხლის სამართალში (პრაქტიკული კურსი)

ნათია მოგელაძე

იურიდიული კომპანია "Legal line"-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, ასოცირებული პროფესორი
ნიკა ასვანუა
სასწავლო კურსი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი

ნიკა ასვანუა

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მრჩეველი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, ასისტენტ პროფესორი
უჩა ვარამაშვილი
სასწავლო კურსი: ღონისძიებების დაგეგმვა და პროექტების მართვა ტურიზმში

უჩა ვარამაშვილი

საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი ქორფსის პროექტის დირექტორი, ასისტენტ პროფესორი
ნუცა წერუაშვილი
სასწავლო კურსი: ახალი ტრენდები მასპინძლობის ინდუსტრიაში, კრიზისების მართვა მასპინძლობაში

ნუცა წერუაშვილი

მოწვეული ლექტორი
ნოდარ სამხარაძე
სასწავლო კურსი: ტურიზმის პოლიტიკა, აგროტურიზმი

ნოდარ სამხარაძე

პროფესორი
ნინო მესაბლიშვილი
სასწავლო კურსი: ადამიანური კაპიტალის მართვა მასპინძლობაში

ნინო მესაბლიშვილი

CMC - ბიზნესისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
ნათია ბობღიაშვილი
სასწავლო კურსი: შემოსავლების მართვა მასპინძლობაში

ნათია ბობღიაშვილი

ქორთიარდ მარიოტი და მოქსი თბილისის შემოსავლების მართვის დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
მაკა ყუბუსიძე
სასწავლო კურსი: ღონისძიებების დაგეგმვა და პროექტების მართვა ტურიზმში

მაკა ყუბუსიძე

Click Events-ის დამფუძნებელი, მოწვეული ლექტორი
ელენე ჩხეიძე
სასწავლო კურსი: მდგრადობა და სოციალური პასუხისმგებლობა მასპინძლობაში

ელენე ჩხეიძე

CSR ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი
გვანცა მირზიაშვილი
სასწავლო კურსი: ლიდერობა და ორგანიზაციული ქცევა, მდგრადობა და სოციალური პასუხისმგებლობა მასპინძლობაში

გვანცა მირზიაშვილი

Wolt Georgia, მხარდაჭერის გუნდის ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
ქეთევან ბოკუჩავა
სასწავლო კურსი: პროტოკოლი და ეტიკეტი, კვებისა და განთავსების ობიექტების მართვა და კონტროლი, ინვესტირება მასპინძლობის ინდუსტრიაში

ქეთევან ბოკუჩავა

M-group-ის საოპერაციო დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
ნანუკა მჟავანაძე
სასწავლო კურსი: ლიდერობა

ნანუკა მჟავანაძე

M-group-ის ბიზნეს განვითარების დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
დავით იმნაძე
სასწავლო კურსი: შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

დავით იმნაძე

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, ნოტარიუსი, პროფესორი
ქეთევან ხოსიტაშვილი
სასწავლო კურსი: საინფორმაციო სააგენტო (პრაქტიკული კურსი)

ქეთევან ხოსიტაშვილი

საინფორმაციო სააგენტო „კვირას“ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
ბესო ორმოცაძე
სასწავლო კურსი: აუდიო-ვიზუალური თხრობა (პრაქტიკული კურსი)

ბესო ორმოცაძე

საზოგადოებრივი მაუწყებლის წამყვანი ოპერატორი, რეჟისორი, მოწვეული ლექტორი
ლადო მკერვალიშვილი
სასწავლო კურსი: საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გენდერი და მოწყვლადი ჯგუფების საკითხების გაშუქება მედიაში, პროფესიული ეთიკა და კრიზისული ჟურნალისტიკა, მედიასამართალი და ადამიანის უფლებათა ჟურნალისტიკა

ლადო მკერვალიშვილი

საქართველოს წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში, აფილირებული პროფესორი
ქეთევან ცხადაძე
სასწავლო კურსი: შედარებითი ადმინისტრაციული სამართალი, საჯარო სამსახური და პროფესიული ეთიკა

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნანა მჭედლიძე
სასწავლო კურსი: სამართალწარმოება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში

ნანა მჭედლიძე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,უფლებები საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
ვასილ რევიშვილი
სასწავლო კურსი: ინვესტიციების მართვა

ვასილ რევიშვილი

Thales Investments-ის მმართველი პარტნიორი, პროფესორი
ლიკა გოდერძიშვილი
სასწავლო კურსი: მენეჯერული ეკონომიკა

ლიკა გოდერძიშვილი

ACT-ის სენიორ კონსულტანტი, წამყვანი ეკონომისტი, მოწვეული ლექტორი
ნათია მეფარიშვილი
სასწავლო კურსი: ორგანიზაციული ქცევა

ნათია მეფარიშვილი

მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ექსპერტი,"ევროკავშირი საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
ნანა მიქაშავიძე
სასწავლო კურსი: ლიდერობის ოსტატობა

ნანა მიქაშავიძე

კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი
მაია გუნცაძე
სასწავლო კურსი: პროექტის მართვა

მაია გუნცაძე

საერთაშორისო განვითარების პროგრამების მრჩეველი, პროფესორი
ზურაბ ფიჩხაია
სასწავლო კურსი: კორპორატიული ფინანსები, პირადი ინვესტიციების მართვა

ზურაბ ფიჩხაია

Shopshop.ge-ის დამფუძვნებელი, მოწვეული ლექტორი
მარიამ მეღვინეთუხუცესი
სასწავლო კურსი: კორპორატიული მართვა, ეთიკა და ქცევის ფსიქოლოგია

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, მოწვეული ლექტორი
გიორგი კობერიძე
სასწავლო კურსი: ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურა

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მოწვეული ლექტორი
გიგა ლემონჯავა
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო უსაფრთხოების სამართალი

გიგა ლემონჯავა

საგარეო ურთიერთობებისა და გლობალური პოლიტიკის მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი
დავით სიხარულიძე
სამაგისტრო პროგრამა: შესავალი უსაფრთხოების მეცნიერებებში, ეთიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები

დავით სიხარულიძე

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
ბათუ ქუთელია
სასწავლო კურსი: დაზვერვა და კონტრდაზვერვა, ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი

ბათუ ქუთელია

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პროფესორი
ირინა არაბიძე
სასწავლო კურსი: აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა

ირინა არაბიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი
ბობ ჰამილტონი
სასწავლო კურსი: აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა და სამხედრო ძალის გამოყენება

ბობ ჰამილტონი

შავი ზღვის აუზის სწავლებების მკვლევარი
კოტიკო თორდია
სასწავლო კურსი: პათოლოგია

კოტიკო თორდია

რესპუბლიკური საავადმყოფოს კვლევის კოორდინატორი, მოწვეული პერსონალი
სოფო ხარძეიშვილი
სასწავლო კურსი: ჰისტოლოგია

სოფო ხარძეიშვილი

ი. ჟორდანიას სახელობის ინსტიტუტის გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგი, მოწვეული სპეციალისტი
კახა რობაქიძე
სასწავლო კურსი: კლინიკური დიაგნოსტიკა

კახა რობაქიძე

ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი, ასოცირებული პროფესორი
თამარ მგელაძე
სასწავლო კურსი: ანატომია

თამარ მგელაძე

ასისტენტ პროფესორი
ეკა აბჟანდაძე
სასწავლო კურსი: ბაზისური საგნების პედაგოგი - ანატომია, პათოლოგია

ეკა აბჟანდაძე

"ვაბაკოს"- ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის პროდუქტის მფლობელი, პროგრამის ხელმძღვანელი
თამარ დაუსი
სასწავლო კურსი: კლინიკური უნარები

თამარ დაუსი

საექთნო ასოციაცია ნუმანე-ს დამფუძნებელი, მოწვეული პერსონალი
ნინო ფირცხელანი
სასწავლო კურსი: გენეტიკა

ნინო ფირცხელანი

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური (დნმ) დეპარტამენტის ექსპერტი, პროფესორი
ზურაბ აზნაურაშვილი
სასწავლო კურსი: საჯარო სამართალი

ზურაბ აზნაურაშვილი

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, ასისტენტ - პროფესორი
ლაშა ბიწაძე
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართლის პროცესი

ლაშა ბიწაძე

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბრალდების ეფექტიანი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, ასისტენტ-პროფესორი
ნინო მიშიძე
სასწავლო კურსი: ევროკავშირის სამართალი

ნინო მიშიძე

ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, მოწვეული ლექტორი
ნინო ლობჯანიძე
სასწავლო კურსი: ევროკავშირის სამართალი

ნინო ლობჯანიძე

ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, მოწვეული ლექტორი
გია მარკოიძე
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართალი

გია მარკოიძე

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის საზღვრის მართვის პოლიტიკის დაგეგმვისა და რისკების შეფასების განყოფილების უფროსი, ასისტენტი
ნინო შარმანაშვილი
სასწავლო კურსი: საჯარო სამართალი

ნინო შარმანაშვილი

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტი
ლევან დუნდუა
სასწავლო კურსი: სამოქალაქო სამართალი

ლევან დუნდუა

სს მისო ინტელექსპრესის იურიდიული დეპარტამანეტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
ზურაბი ჭაბაშვილი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართალი

ზურაბი ჭაბაშვილი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი, ასისტენტი
ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო საჯარო სამართალი, ჰუმანიტარული სამართალი

ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი

საერთაშორისო ექსპერტი ჰუმანიტარულ სამართალში, პროფესორი
ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პრაქტიკული გამოყენება

ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი

საერთაშორისო ექსპერტი ჰუმანიტარულ სამართალში, პროფესორი
დენ კოგანი
სასწავლო კურსი: დიზაინ აზროვნება და კრეატიულობა

დენ კოგანი

სოციალური მეწარმე, ანტრეპრენერი, მოწვეული ლექტორი
სოფიო ასპანიძე
სასწავლო კურსი: პროვაიდერების გადახდის სისტემები და პოლიტიკა

სოფიო ასპანიძე

კავკასიის მედიცინის ცენტრის დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
ვანო ბალიაშვილი
სასწავლო კურსი: სტრატეგიული მართვა

ვანო ბალიაშვილი

ბიზნეს კონსულტანტი, მოწვეული ლექტორი
გიორგი ბარკალაია
სასწავლო კურსი: მარკეტინგი, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

გიორგი ბარკალაია

საკონსულტაციო კომპანია "OnPoint" - ის პარტნიორი, მოწვეული ლექტორი
არჩილ შეყლაშვილი
სასწავლო კურსი: ევროპული სისხლის სამართლის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები

არჩილ შეყლაშვილი

შსს-ს ევროპოლის ეროვნული განყოფილების უფროსი, პროფესორი
არჩილ შეყლაშვილი
სასწავლო კურსი: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

არჩილ შეყლაშვილი

შსს-ს ევროპოლის ეროვნული განყოფილების უფროსი, პროფესორი
შოთა მახათაძე
სასწავლო კურსი: სამოქალაქო სამართალი

შოთა მახათაძე

შპს Nexia TA - ს იურიდიული მომსახურების ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
გრიგოლ თანიაშვილი
სასწავლო კურსი: რელაციური მონაცემთა ბაზების შესავალი; ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება

გრიგოლ თანიაშვილი

თიბისი ბანკის მონაცემთა ბაზების დეველოპერი; ე.ანდრონიკაშვილის სახ.ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერი; ასისტენტ-პროფესორი
ნიკოლოზ კაციტაძე
სასწავლო კურსი: მობილური აპლიკაციის დეველოპმენტი; iOS პროგრამირება

ნიკოლოზ კაციტაძე

Senior Android and IOS developer; ასისტენტ-პროფესორი
გიგა კიკორია
სასწავლო კურსი: მონაცემთა ანალიზი

გიგა კიკორია

სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის უფროსი სპეციალისტი; ასისტენტ-პროფესორი
ლაშა ნოზაძე
სასწავლო კურსი: პროგრამირების ენა C#; ოპერაციული სისტემები; კომპიუტერის არქიტექტურა

ლაშა ნოზაძე

ასისტენტ-პროფესორი
ნანა დიხამინჯია
სასწავლო კურსი: გამოთვლადობის თეორია; პარალელური გამოთვლები; თამაშების შექმნა

ნანა დიხამინჯია

ციფრული ტრანსფორმაციის ცენტრის დირექტორი; პროფესორი
სალომე ონიანი
სასწავლო კურსი: კომპიუტერის არქიტექტურა; ციფრული სიგნალების დამუშავება; Angular

სალომე ონიანი

ტექნოლოგიური პროგრამების განვითარების კოორდინატორი; ასოცირებული პროფესორი
ანანია დევსურაშვილი
სასწავლო კურსი: ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები; ჭკვიანი კონტრაქტები

ანანია დევსურაშვილი

Betsson Group-ის Product owner Scrum Master, Agile Coach, ასისტენტ-პროფესორი