ალტე უნივერსიტეტი

საბაკალავრო პროგრამები

„ალტე უნივერსიტეტი“ აერთიანებს 4 სკოლას: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.

ბიზნესის სკოლა აერთიანებს ბიზნესის ადმინისტრირების და ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამებს.

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ცოდნა და გამოუმუშაოს საჭირო უნარ-ჩვევები ანტრეპრენერობის, ლიდერობის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სტრატეგიის შემუშავების, მარკეტინგის, ფინანსების და სხვა მიმართულებით,ასევე მოამზადოს მუდმივ განვითარებაზე ორიენტირებული კრეატიული აზროვნებისა და მუხტის მქონე გლობალურად კონკურენტუნარიანი ბაკალავრები.

ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ტურიზმის ინდუსტრიაში მოღვაწე გლობალურად კონკურენტული და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების (ბაკალავრების) მომზადებაზე, რომელთაც ექნებათ „მოგზაურობა, ტურიზმისა და დასვენების“ სფეროში წარმატებული საქმიანობისათვის აუცილებელი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და კომპეტენციები, რის შედეგადაც სტუდენტები შეძლებენ ტურიზმის სფეროში სიახლეების დანერგვასა და ქვეყანაში მისი განვითარების ხელშეწყობას.

ბიზნესისა და ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამები სტუდენტებს სთავაზობენ:
 • ანტრეპრენერობის სპეციფიკის შესწავლას პირველივე სემესტრიდან;
 • Start-up გარაჟში იდეების გენერირებისა და საკუთარი ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობას;
 • სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მოქმედებს საბაკალავრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით: საერთაშორისო ურთიერთობები, ჟურნალისტიკა, ინგლისური ფილოლოგია და ფსიქოლოგია.

ალტე უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა შედგენილია საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების და წამყვანი უნივერსიტეტების (ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლისა - London School of Economic and Political Science და პრინსტონის საჯარო და საერთაშორისო საქმეთა სკოლის - Princeton School of Public and International Affairs) საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებითა და მაღალკვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პრაქტიკოსი ლექტორების მაღალი ჩართულობით.
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებებისა და გლობალური პოლიტიკის შესახებ; გამოუმუშაოს გლობალურ პოლიტიკაში არსებულ თანამედროვე აქტუალურ საკითხთა შესწავლისა და პროფესიულ ამოცანათა გადაწყვეტისათვის აუცილებელი უნარები.

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა ჟურნალისტიკის არსის, მედიის ძირითადი პრინციპებისა და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების შესახებ,გამოუმუშაოს ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის, ობიექტური და მიუკერძოებელი შეფასების, კრიტიკული გააზრების, კვლევისა და ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარები.

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, გამოუმუშაოს სტუდენტს ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენებისა და სპეციალობით საქმიანობისთვის სხვა აუცილებელი უნარები.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამები სტუდენტს სთავაზობს:
 • ინგლისური ენის გაძლიერებულ კომპონენტს;
 • სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს და სხვა;
 • პრაქტიკას როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში მოქმედ უწყებებსა თუ ორგანიზაციებში;

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო ცოდნა სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, თეორიების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური სამართლის ნორმების, ძირითადი პრინციპებისა და ღირებულებების შესახებ საჯარო, სისხლის, კერძო და საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით; გამოუმუშაოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისთვის საჭირო ყველა უნარი, როგორებიცაა: ანალიზის, კრიტიკული აზროვნების, პროფესიული ეთიკისა და ღირებულებების დაცვის უნარი.

სამართლის პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს:
 • იმიტირებულ პროცესებში ჩართულობას;
 • კვლევით პროექტებში ჩართულობას; 
 • პრაქტიკის გავლას წამყვან კერძო და საჯარო დაწესებულებებში;
 • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებსა და სხვა;

უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი, რათა სტუდენტები სრულყოფილად დაეუფლონ მათ მიერ შერჩეულ პროფესიას, მიიღონ ხარისხიანი განათლება და იყვნენ კონკურენტუნარიანები, როგორც ადგილობრივ,ასევე საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე.

ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია(ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ჟურნალისტიკა

ინგლისური ფილოლოგია

ფსიქოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი აკადემიური პერსონალი
ქეთევან ცხადაძე

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი
ნანა მიქაშავიძე

ნანა მიქაშავიძე

ბიზნესის სკოლის დეკანი
ნანა ჭანტურია

ნანა ჭანტურია

ბიზნეს სკოლის დეკანის მოადგილე
გიორგი კობერიძე

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
ანა ხუციშვილი

ანა ხუციშვილი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი
ქეთევან ჩახნაშვილი

ქეთევან ჩახნაშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი
ანა ქასრაშვილი

ანა ქასრაშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის მენეჯერი
ანა კვარაცხელია

ანა კვარაცხელია

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი
გიორგი კობერიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ევროატლანტიკური სივრცის პოლიტიკური და უსაფრთხოების განზომილებები, საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მოწვეული ლექტორი
დავით სიხარულიძე
საბაკალავრო პროგრამა: შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

დავით სიხარულიძე

ასოცირებული პროფესორი
თეონა აქუბარდია
საბაკალავრო პროგრამა: რუსული ჰიბრიდული მოდელი, რუსული ოკუპაცია (1801-2019)

თეონა აქუბარდია

საქართველოს პარლამენტის წევრი
ნინო ფრუიძე
საბაკალავრო პროგრამა: მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა

ნინო ფრუიძე

ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თავმჯდომარე
გიგა ლემონჯავა
საბაკალავრო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები: თეორიები,კონცეფციები, დისკუსიები

გიგა ლემონჯავა

საგარეო ურთიერთობებისა და გლობალური პოლიტიკის მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი
ბათუ ქუთელია
საბაკალავრო პროგრამა: საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

ბათუ ქუთელია

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პროფესორი
ლელა მაჩაიძე
საბაკალავრო პროგრამა: პროექტის მართვა

ლელა მაჩაიძე

პროექტის მართვის პროფესიონალი, ბიზნეს ქოუჩი, მოწვეული ლექტორი
ანნა კარდანახიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: კონფლიქტის მართვის ფსიქოლოგია

ანნა კარდანახიშვილი

ევექსი ჰოსპიტლების ტრენერი, ასოცირებული პროფესორი
თამარ შუბლაძე
საბაკალავრო პროგრამა: რეკრუტირება

თამარ შუბლაძე

პირველი არხის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
ალექსანდრე ჭელიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ორგანიზაციისა და მართვის ფსიქოლოგია

ალექსანდრე ჭელიძე

სს ჯი-ი-სი-ს ბიზნეს კონსულტანტი, ასისტენტ პროფესორი
გიორგი ხუროშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ფილოსოფიის საფუძვლები

გიორგი ხუროშვილი

ფილოსოფიის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი
ლიკა მერაბიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: განვითარების ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია

ლიკა მერაბიშვილი

ფსიქოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი, განათლებისა და განვითარების სივრცის დირექტორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი
ნინო ქიტოშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ფსიქოლოგიის საფუძვლები I, II, იურიდიული ფსიქოლოგია

ნინო ქიტოშვილი

ასისტენტ - პროფესორი
მაია მინაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები, კლინიკური ფსიქოლოგიის შესავალი

მაია მინაშვილი

მოწვეული ლექტორი
ვასილ რევიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა 1, გუნდური ანტრეპრენერული პროგრამა 2

ვასილ რევიშვილი

Thales Investments-ის მმართველი პარტნიორი, პროფესორი
თორნიკე მათითაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: პროდუქტის დიზაინი, ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა

თორნიკე მათითაშვილი

Philip Morris International-ის ინოვაციურ მიდგომებზე მუშაობის სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი
ნანა მიქაშავიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ლიდერობა

ნანა მიქაშავიძე

ალტე უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი, კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი
ლიკა გოდერძიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა

ლიკა გოდერძიშვილი

ACT-ის პორტფოლიო ლიდი, სენიორ კონსულტანტი, მოწვეული ლექტორი
ანნა კარდანახიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ორგანიზაციული ქცევა

ანნა კარდანახიშვილი

ევექსის ჰოსპიტლების ტრენერი, მოწვეული ლექტორი
ნათია მეფარიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: მარკეტინგის საფუძვლები, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

ნათია მეფარიშვილი

მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ექსპერტი,"ევროკავშირი საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
მაია გუნცაძე
საბაკალავრო პროგრამა: სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები, პროექტების მართვა (ინგლისურენოვანი)

მაია გუნცაძე

საერთაშორისო განვითარების პროგრამების მრჩეველი, პროფესორი
გოგა კიკილაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ბიზნესის სამართალი

გოგა კიკილაშვილი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა - დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი
მარიამ მეღვინეთუხუცესი
საბაკალავრო პროგრამა: ფინანსური დერივატივები

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, მოწვეული ლექტორი
გოგა კიკილაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: სამართლებრივი ინგლისური, შრომის სამართალი

გოგა კიკილაშვილი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი, ასოცირებული პროფესორი
ალექსანდრე იაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: სისხლის სამართლის პროცესი

ალექსანდრე იაშვილი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ცხადაძე
საბაკალაავრო პროგრამა: ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, სამოხელეო სამართალი

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ნინო ნიკოლაიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი

ნინო ნიკოლაიშვილი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფოს წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი, ასისტენტ პროფესორი
ალექსანდრე წულაძე
საბაკალავრო პროგრამა: საპროცესო უნარები ადმინისტრაციულ სამართალში

ალექსანდრე წულაძე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი
ნანა მჭედლიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ნანა მჭედლიძე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,უფლებები საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
ნათია მოგელაძე
საბაკალავრო პროგრამა: საპროცესო უნარები სისხლის სამართალში (პრაქტიკული კურსი)

ნათია მოგელაძე

იურიდიული კომპანია "Legal line"-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, ასოცირებული პროფესორი
ნიკა ასვანუა
საბაკალავრო პროგრამა: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი

ნიკა ასვანუა

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მრჩეველი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, ასისტენტ პროფესორი
უჩა ვარამაშვილი
საბაკალაავრო პროგრამა: ღონისძიებების დაგეგმვა და პროექტების მართვა ტურიზმში

უჩა ვარამაშვილი

საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი ქორფსის პროექტის დირექტორი, ასისტენტ პროფესორი
ნუცა წერუაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ახალი ტრენდები მასპინძლობის ინდუსტრიაში, კრიზისების მართვა მასპინძლობაში

ნუცა წერუაშვილი

მოწვეული ლექტორი
ნოდარ სამხარაძე
საბაკალავრო პროგრამა: ტურიზმის პოლიტიკა, აგროტურიზმი

ნოდარ სამხარაძე

პროფესორი
ნინო მესაბლიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ადამიანური კაპიტალის მართვა მასპინძლობაში

ნინო მესაბლიშვილი

CMC - ბიზნესისა და ორგანიზაციული განვითარების დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
ნათია ბობღიაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: შემოსავლების მართვა მასპინძლობაში

ნათია ბობღიაშვილი

ქორთიარდ მარიოტი და მოქსი თბილისის შემოსავლების მართვის დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
მაკა ყუბუსიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ღონისძიებების დაგეგმვა და პროექტების მართვა ტურიზმში

მაკა ყუბუსიძე

Click Events-ის დამფუძნებელი, მოწვეული ლექტორი
ელენე ჩხეიძე
საბაკალავრო პროგრამა: მდგრადობა და სოციალური პასუხისმგებლობა მასპინძლობაში

ელენე ჩხეიძე

CSR ექსპერტი, მოწვეული ლექტორი
გვანცა მირზიაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: ლიდერობა და ორგანიზაციული ქცევა, მდგრადობა და სოციალური პასუხისმგებლობა მასპინძლობაში

გვანცა მირზიაშვილი

Wolt Georgia, მხარდაჭერის გუნდის ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
ქეთევან ბოკუჩავა
საბაკალავრო პროგრამა: პროტოკოლი და ეტიკეტი, კვებისა და განთავსების ობიექტების მართვა და კონტროლი, ინვესტირება მასპინძლობის ინდუსტრიაში

ქეთევან ბოკუჩავა

M-group-ის საოპერაციო დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
ნანუკა მჟავანაძე
საბაკალავრო პროგრამა: ლიდერობა

ნანუკა მჟავანაძე

M-group-ის ბიზნეს განვითარების დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
დავით იმნაძე
საბაკალავრო პროგრამა: შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

დავით იმნაძე

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა, ნოტარიუსი, პროფესორი
ქეთევან ხოსიტაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: საინფორმაციო სააგენტო (პრაქტიკული კურსი)

ქეთევან ხოსიტაშვილი

საინფორმაციო სააგენტო „კვირას“ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
ბესო ორმოცაძე
საბაკალავრო პროგრამა: აუდიო-ვიზუალური თხრობა (პრაქტიკული კურსი)

ბესო ორმოცაძე

საზოგადოებრივი მაუწყებლის წამყვანი ოპერატორი, რეჟისორი, მოწვეული ლექტორი
ლადო მკერვალიშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გენდერი და მოწყვლადი ჯგუფების საკითხების გაშუქება მედიაში, პროფესიული ეთიკა და კრიზისული ჟურნალისტიკა, მედიასამართალი და ადამიანის უფლებათა ჟურნალისტი...

ლადო მკერვალიშვილი

საქართველოს წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში, აფილირებული პროფესორი
ქეთევან ცხადაძე
სამაგისტრო პროგრამა: შედარებითი ადმინისტრაციული სამართალი, საჯარო სამსახური და პროფესიული ეთიკა

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ალექსანდრე წულაძე
სამაგისტრო პროგრამა: მოლაპარაკების წარმოება და მედიაცია

ალექსანდრე წულაძე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი
ნანა მჭედლიძე
სამაგისტრო პროგრამა: სამართალწარმოება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში

ნანა მჭედლიძე

არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,უფლებები საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
ალექსანდრე იაშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: სამოსამართლო ეთიკა, გადაწყვეტილების მიღების მეთოდიკა და დასაბუთებულობის სტანდარტები

ალექსანდრე იაშვილი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე, ასოცირებული პროფესორი
ვასილ რევიშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: ინვესტიციების მართვა

ვასილ რევიშვილი

Thales Investments-ის მმართველი პარტნიორი, პროფესორი
ლიკა გოდერძიშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: მენეჯერული ეკონომიკა

ლიკა გოდერძიშვილი

ACT-ის პორტფოლიო ლიდი, სენიორ კონსულტანტი, მოწვეული ლექტორი
ნათია მეფარიშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: ორგანიზაციული ქცევა

ნათია მეფარიშვილი

მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ექსპერტი,"ევროკავშირი საქართველოს" ექსპერტი, ასოცირებული პროფესორი
ნანა მიქაშავიძე
სამაგისტრო პროგრამა: ლიდერობის ოსტატობა

ნანა მიქაშავიძე

ალტე უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი, კომპანია Wizard-ის დამფუძნებელი დირექტორი, პროფესორი
მაია გუნცაძე
სამაგისტრო პროგრამა: პროექტის მართვა

მაია გუნცაძე

საერთაშორისო განვითარების პროგრამების მრჩეველი, პროფესორი
ზურაბ ფიჩხაია
სამაგისტრო პროგრამა: კორპორატიული ფინანსები, პირადი ინვესტიციების მართვა

ზურაბ ფიჩხაია

Shopshop.ge-ის დამფუძვნებელი, მოწვეული ლექტორი
მარიამ მეღვინეთუხუცესი
სამაგისტრო პროგრამა: კორპორატიული მართვა, ეთიკა და ქცევის ფსიქოლოგია

მარიამ მეღვინეთუხუცესი

საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, მოწვეული ლექტორი
გიორგი კობერიძე
სამაგისტრო პროგრამა: ეროვნული უსაფრთხოების არქიტექტურა

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მოწვეული ლექტორი
გიგა ლემონჯავა
სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო უსაფრთხოების სამართალი

გიგა ლემონჯავა

საგარეო ურთიერთობებისა და გლობალური პოლიტიკის მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი
დავით სიხარულიძე
სამაგისტრო პროგრამა: შესავალი უსაფრთხოების მეცნიერებებში, ეთიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები

დავით სიხარულიძე

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
ბათუ ქუთელია
სამაგისტრო პროგრამა: დაზვერვა და კონტრდაზვერვა, ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი

ბათუ ქუთელია

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პროფესორი
ირინა არაბიძე
სამაგისტრო პროგრამა: აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა

ირინა არაბიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი
ბობ ჰამილტონი
სამაგისტრო პროგრამა: აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა და სამხედრო ძალის გამოყენება

ბობ ჰამილტონი

შავი ზღვის აუზის სწავლებების მკვლევარი
ვერა ცომაია
სამედიცინო პროგრამა: ფიზიოლოგია

ვერა ცომაია

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, აფილირებული პროფესორი
კოტიკო თორდია
სამედიცინო პროგრამა: პათოლოგია

კოტიკო თორდია

რესპუბლიკური საავადმყოფოს კვლევის კოორდინატორი, მოწვეული პერსონალი
სოფო ხარძეიშვილი
სამედიცინო პროგრამა: ჰისტოლოგია

სოფო ხარძეიშვილი

ი. ჟორდანიას სახელობის ინსტიტუტის გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგი, მოწვეული სპეციალისტი
კახა რობაქიძე
სამედიცინო პროგრამა: კლინიკური დიაგნოსტიკა

კახა რობაქიძე

ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის დერმატო-ვენეროლოგი, ასოცირებული პროფესორი
თამარ მგელაძე
სამედიცინო პროგრამა: ანატომია

თამარ მგელაძე

ასისტენტ პროფესორი
ეკა აბჟანდაძე
სამედიცინო პროგრამა: ბაზისური საგნების პედაგოგი - ანატომია, პათოლოგია

ეკა აბჟანდაძე

"ვაბაკოს"- ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის პროდუქტის მფლობელი, პროგრამის ხელმძღვანელი
თამარ დაუსი
სამედიცინო პროგრამა: კლინიკური უნარები

თამარ დაუსი

საექთნო ასოციაცია ნუმანე-ს დამფუძნებელი, მოწვეული პერსონალი
ნინო ფირცხელანი
სამედიცინო პროგრამა: გენეტიკა

ნინო ფირცხელანი

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური (დნმ) დეპარტამენტის ექსპერტი, პროფესორი
ზურაბ აზნაურაშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: საჯარო სამართალი

ზურაბ აზნაურაშვილი

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, ასისტენტ - პროფესორი
ლაშა ბიწაძე
საბაკალავრო პროგრამა: სისხლის სამართლის პროცესი

ლაშა ბიწაძე

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბრალდების ეფექტიანი მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, ასისტენტ-პროფესორი
ნინო მიშიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ევროკავშირის სამართალი

ნინო მიშიძე

ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, მოწვეული ლექტორი
ნინო ლობჯანიძე
საბაკალავრო პროგრამა: ევროკავშირის სამართალი

ნინო ლობჯანიძე

ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი, მოწვეული ლექტორი
გია მარკოიძე
საბაკალავრო პროგრამა: სისხლის სამართალი

გია მარკოიძე

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის საზღვრის მართვის პოლიტიკის დაგეგმვისა და რისკების შეფასების განყოფილების უფროსი, ასისტენტი
ნინო შარმანაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: საჯარო სამართალი

ნინო შარმანაშვილი

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი სპეციალისტი, ასისტენტი
ლევან დუნდუა
საბაკალავრო პროგრამა: სამოქალაქო სამართალი

ლევან დუნდუა

სს მისო ინტელექსპრესის იურიდიული დეპარტამანეტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი
ზურაბი ჭაბაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: სისხლის სამართალი

ზურაბი ჭაბაშვილი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი, ასისტენტი
ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი
საბაკალავრო პროგრამა: საერთაშორისო საჯარო სამართალი, ჰუმანიტარული სამართალი

ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი

საერთაშორისო ექსპერტი ჰუმანიტარულ სამართალში, პროფესორი
ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი
სამაგისტრო პროგრამა: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პრაქტიკული გამოყენება

ნათია კალანდარიშვილი - მიულერი

საერთაშორისო ექსპერტი ჰუმანიტარულ სამართალში, პროფესორი
დენ კოგანი
სამაგისტრო პროგრამა: დიზაინ აზროვნება და კრეატიულობა

დენ კოგანი

სოციალური მეწარმე, ანტრეპრენერი, მოწვეული ლექტორი
სოფიო ასპანიძე
სამაგისტრო პროგრამა: პროვაიდერების გადახდის სისტემები და პოლიტიკა

სოფიო ასპანიძე

კავკასიის მედიცინის ცენტრის დირექტორი, მოწვეული ლექტორი
ვანო ბალიაშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: სტრატეგიული მართვა

ვანო ბალიაშვილი

ბიზნეს კონსულტანტი, მოწვეული ლექტორი
გიორგი ბარკალაია
სამაგისტრო პროგრამა: მარკეტინგი, ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

გიორგი ბარკალაია

საკონსულტაციო კომპანია "OnPoint" - ის პარტნიორი, მოწვეული ლექტორი
არჩილ შეყლაშვილი
სამაგისტრო პროგრამა: ევროპული სისხლის სამართლის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები

არჩილ შეყლაშვილი

შსს-ს ევროპოლის ეროვნული განყოფილების უფროსი, პროფესორი
არჩილ შეყლაშვილი
საბაკალავრო პროგრამა: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

არჩილ შეყლაშვილი

შსს-ს ევროპოლის ეროვნული განყოფილების უფროსი, პროფესორი
შოთა მახათაძე
საბაკალავრო პროგრამა: სამოქალაქო სამართალი

შოთა მახათაძე

შპს Nexia TA - ს იურიდიული მომსახურების ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი