ვებსაიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საბაკალავრო პროგრამები

„ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც 12 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს 4 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 15-მდე აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.

ბიზნესის სკოლა მსოფლიოში აპრობირებული მოწინავე გამოცდილების გაზიარებითა და ეროვნული თავისებურებების მაქსიმალური გათვალისწინებით ემსახურება მაღალპროფესიონალი კადრების მომზადებას. ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ტურიზმის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა, რომლებიც შემუშავდა და ხორციელდება სკოლაში, აყალიბებენ მართვის სფეროში დივერსიფიცირებული ცოდნის სპეციალისტებს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მათი დასაქმების შესაძლებლობებს. ბიზნესის სკოლაში მოქმედი პროგრამები ორიენტირებულია პრაქტიკის კომპონენტის გაღრმავებაზე და პროფესიული უნარ-ჩვევების განმავითარებელი სწავლის მეთოდების გამოყენებაზე.
აღსანიშნავია, რომ სკოლის სტუდენტები პროფესიულ პრაქტიკას გადიან კვალიფიციური სპეციალისტების ხელმძღვანელობით, სხვადასხვა საჯარო და კერძო სტრუქტურებში, რომლებიც მათი პოტენციური დამსაქმებლები არიან.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მოქმედებს საბაკალავრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს შრომითი ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური კადრების მომზადება შემდეგი მიმართულებებით: საბაკალავრო საფეხური მოიცავს საერთაშორისო ურთიერთობების, ჟურნალისტიკის, ინგლისური ფილოლოგიის და ფსიქოლოგიის პროგრამებს.
აღსანიშნავია ისიც რომ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ხორციელდება ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროგრამების მიზანია, სტუდენტს მისცეს, ერთის მხრივ, სიღმისეული ცოდნა და ინტერდისციპლინური ხედვა, მეორეს მხრივ, სტუდენტის მიერ არჩეულ პროგრამის მიხედვით კონკრეტული სფეროს თეორიულ ცოდნასთან ერთად, გამოუმუშავოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს და დაეხმარება პროფესიულ წარმატებაში.
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ფუნქციონირებს კონფუცის ინსტიტუტი“, რომელიც სტუდენტებს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას დაეუფლონ ჩინურ ენას და სწავლა განაგრძონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის უნივერსიტეტებში.

სამართლის სკოლაში ხორციელდება სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია სტუდენტთა საფუძვლიანი თეორიული ცოდნით აღჭურვისა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაზე. სწავლების პროცესში დიდი ყურადღება ეთმობა თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს იმიტირებული სასამართლო დარბაზი. ასევე, მოქმედებს სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრი, რომელიც ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებზე. ამასთან, სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა სხვადასხვა ორგანიზაციასთან გაფორმებული მემორანდუმების საფუძველზე პრაქტიკული ცოდნა გაიღრმავოს; უნივერსიტეტში ყველა პირობაა შექმნილი, რათა სტუდენტები სრულყოფილად დაეუფლონ იურიდიულ განათლებას და მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების ოპტიმალური რეალიზაცია, რაშიც თქვენ ხელს შეგიწყობთ გამოიმუშავოთ კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური უნარი, პრობლემის გადაწყვეტის სხვადასხვა გზები და რაც მთავარია დაგხვდებათ ის გარემო, რაც მნიშვნელოვანია სტუდენტის თავისუფალი განვითარებისათვის.

ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია

მედიცინა

ჟურნალისტიკა

ინგლისური ფილოლოგია

ფსიქოლოგია

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმი